Intentionsavtal fastställer riktlinjerna till planerandet av markanvändning i Sjundeå kommuncentrum och i Störsvik

01.06.2018 08:55

Kategori:

Sjundeå kommun och Asuntosäätiö har undertecknat ett intentionsavtal om att samarbeta i ärenden som berör planerandet av halvfärdig markanvändning, gamla avtal och markägande i kommuncentrum och Störsvik. Avtalet fastställer riktlinjerna för det framtida samarbetet.

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa och Asuntosäätiö-koncernens verkställande direktör Esa Kankainen undertecknade avtalet fredag 1.6.2018.

 

Allmänt

Störsviks område är den tätort som efter kommuncentrum utvecklas mest i Sjundeå för tillfället. Planeringen av markanvändningen ska följa med sin tid och därför är det aktuellt att göra ändringar och uppdateringar i planerna. För trafikarrangemangens del har kommunen och NTM-centralen tillsammans utarbetat en områdes-reservationsplan i vilken bland annat den planskilda korsningen i Sunnanvik ingår. Detaljplaneändringen som hänför sig till områdesreservationsplanen är anhängig för att detaljplanen ska vara klar när det blir aktuellt att bygga den planskilda korsningen. Detaljplanen för Störsviks nya infartsväg som också hänför sig till områdesreservationsplanen är i slutbehandlingsskedet.

Behovet av trafikarrangemang betonas bl.a. i och med att trafiken på Kopparnäs-Störsviks friluftsområde kommer att öka avsevärt. Kommunen har tagit hänsyn till behovet av att utveckla Störsviks område genom att i sitt utlåtande till förnyande av landskapsplanen framföra bl.a. följande:

”Utvecklingszonen för kommunens tätorter Kommuncentrum-Sunnanvik-Störsvik ska markeras i etapplandskapsplanen. Zonen förenas av färdig infrastruktur för tätorter, ett färdigt vägnät som kopplar ihop dem samt byggd kommunalteknik. Störsvik som centrum för boende och fritidstjänster ska också separat markeras i etapplandskapsplanen.”

 

Syftet med intentionsavtalet

Syftet med avtalet är att komma överens om de ärenden som hänför sig till planerandet av halvfärdig markanvändning, gamla avtal och markägande samt för att fastställa riktlinjer för det fortsatta samarbetet. Kommunen och Asuntosäätiö har årtionden av samarbetserfarenhet inom planerandet och genomförandet av Störsviks område och samarbetet har också utvidgats till att beröra kommuncentrums område. Avsikten är att utvidga samarbetet ytterligare så att det också skulle omfatta Sunnanviks område. Samarbetet mellan kommunen och Asuntosäätiö har varit resultatrikt, för i Störsvik har både Pickala fritidscentrum och kommunens andra huvudtätort byggts upp. Pickala fritidscentrums image är också internationellt känd. Störsviks område utvidgas och tjänsterna på området utvecklas hela tiden. Det har uppgjorts en Master Plan som arbetet utgår ifrån.

 

Störsviks detaljplan har delvis föråldrats och den kommer att ändras så att den motsvarar det nuvarande marknadsläget med beaktande av områdets utvecklingsbehov. Det finns inte längre någon större skillnad mellan fast boende och fritidsboende.

 

I intentionsavtalet kommer man projektspecifikt överens om de principer, mål och tidtabeller som man strävar efter att följa på de områden som nämns i avtalet.

 

Sjundeås kommuncentrum

I intentionsavtalet kommer man överens om erläggandet av de planläggningskostnader och den planläggningsersättning till Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy (ca 415 000 €) som avses i kommunens och Asuntosäätiös samarbetsavtal gällande utvecklandet av kommuncentrum från 10.9.2008.

 

Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy låter bygga ett räntesubventionerat hyreshus för Asuntosäätiön Vuokra-Asunnot Oy.

 

Kommunen säljer sedan senare en gemensamt utvald tomt på detaljplaneområdet Sjundeås Hjärta till Asuntosäätiön Vuokra-Asunnot Oy för ett av ARA godkänt pris. I samband med undertecknandet av köpebrevet för hyresobjektet och betalandet av köpepriset, betalar kommunen till Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy en andel av ersättningen för planläggningskostnaderna för kommuncentrum och för planläggningsersättningen som motsvarar värdet på tomtens köpepris. Slutdelen av de ovannämnda ersättningarna kommer att beaktas som en kompensation till kommunen för markanvändningsavtalet på Kasabergets område.

 

Principerna för detaljplanen för Kasabergets område i Störsvik och för markanvändningsavtalet som hänför sig till den

Asuntosäätiö Kiinteistöt Oy äger Kasabergets markområde i Störsvik. Detaljplanen för Kasaberget kommer stegvis att uppgöras på nytt med beaktande av marknadsläget och utvecklingsbehovet för Störsviks område. Markanvändningsavtalet för området i fråga kommer att utarbetas enligt de principer som iakttagits tidigare på Störsviks område. Kommunen ansvarar för byggandet av kommunaltekniken och uppbär de kostnader som nämns i markanvändningsavtalet av Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy.

 

Det första skedet i detaljplaneläggningen av Kasaberget inleds under år 2018 av Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy och det är även bolaget som står för kostnaderna.

 

Principerna för ändrande av detaljplanen för området norr om golfherrgården

Asuntosäätiö Kiinteistöt Oy äger tomter i kvarteren 47 och 48 på detaljplaneområdet norr om golfherrgården. Målet är att detaljplanen skulle ändras så att användningsändamålet för tomternas kvarter skulle ändras så att de skulle motsvara de s.k. minivillorna som har byggts i kvarter 2 på detaljplaneområdet för Störsviks golfherrgård. Detaljplaneläggningen inleds under år 2018 av Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy och det är även bolaget som står för kostnaderna.

 

Störsviks båthamnsområde

Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy äger Störsviks båthamnsområde. Områdets areal är ungefär 3,4 ha.

 

Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy överlåter båthamnsområdet till kommunen utan kostnad som en avtalsersättning för den värdestigning som detaljplaneändringen medför för området norr om golfherrgården i Störsvik och som en del av balanserandet av detta avtal.

 

Andra områden som överlåts till kommunen

I det föravtal som undertecknats 6.8.2004 har man kommit överens om att Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy utan kostnad överlåter servicekvarteren på Störsviks område till kommunen när området är detaljplanelagt. Enligt detta avtal sker överlåtelsen utgående från den generalplan som vunnit laga kraft. Arealen för de områden som enligt generalplanen ska överlåtas är ca 15,5 ha.

 

Utvecklande av Dyvikens och Kolaholmens område i Störsvik

Kommunen och Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy ska tillsammans utveckla området Dyviken-Kolaholmen i Störsvik. Kommunen reder ut möjligheten att köpa eller lösa in områden på närområdet.

 

Reningsverkets tomt (ca 2 ha) som ägs av kommunen ingår i utvecklingsområdet.

 

Utvecklandet av Sunnanviks område

Kommunen får experthjälp av Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy på ett senare överenskommet sätt för att förnya detaljplanen för Sunnanviks område. Uppgiften kommer att vara krävande och det behövs erfarenhet av en nationell exploatör.

 

Intentionsavtalet är ett betydande dokument för utvecklandet av kommunstrukturen. Det är särskilt viktigt med tanke på kommuncentrum att man invid järnvägen på området Sjundeås Hjärta får igång produktionen av de detaljplansenliga flervåningshusen. Det är också viktigt för kommunen att samarbetet med Asuntosäätiö fortsätter.

 

Ytterligare information:

Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa, 044 386 1049, juha-pekka.isotupa@siuntio.fi