Invånarmöte 8.3.2018 kl. 18.00 i Cumulus Resort Siuntio Vinterträdgården, Lepopirttivägen 80

27.02.2018 15:21

Kategori:


SIUNTIO • SJUNDEÅ
Första sidan
Kommuninfo
Service
Tjänster
Förvaltning och beslutsfattande

 
28.2.2018 - 22.3.2018

Invånarmöte 8.3.2018 kl. 18.00 i Cumulus Resort Siuntio Vinterträdgården, Lepopirttivägen 80
Utredning över den finskspråkiga grundläggande utbildningens skolnät och eventuella ändringar i det
Kommunfullmäktige i Sjundeå har beslutat  (FGE 11.12.2017 § 124) att man i beredningen av planerandet av ett bildningscampus framskrider genom att kombinera de av tekniska nämnden framförda alternativen 2 och 3. Detta innebär att i de gamla fastigheterna ska reparationsdugliga, friska delar bevaras och så byggs en behövlig mängd nya lokaler. Utöver skolorna beaktas även andra bildningsverksamheter i planeringen. Enligt fullmäktiges beslut ska  i de planer som uppgörs inte tas hänsyn till Päivärinteen koulus fastigheter.

För att man i fastigheterna ska kunna vidta de behövliga åtgärderna, uppgör bildningsnämnden en behovsutredning för alla de verksamheter och tjänster som är underställda bildningsnämnden och som i enlighet med fullmäktiges beslut ska placeras i kommuncentrum.

I behovsutredningen tar man ändå inte ställning till den finskspråkiga grundläggande utbildningens skolnät och därför har bildningsnämnden beslutat(BILDN 14.2.2018 § 26) att i enlighet med 31 § i förvaltningslagen  uppgöra en separat utredning över den finskspråkiga grundläggande utbildningens skolnät. I utredningen ska ett förslag till hur det finskspråkiga skolnätet skulle se ut i framtiden ingå.

Det är bildningsavdelningen, tekniska avdelningen och förvaltningsavdelningen som utarbetar utredningen tillsammans. Den presenteras för bildningsnämnden 21.3.2018. I utredningen kommer koncentrerandet av den finskspråkiga grundläggande utbildningen till kommuncentrum och en eventuell sammanslagning av skolorna till en skola med årskurserna 1-9 att granskas.

Om man beslutar sig för att slå samman skolorna, innebär det i praktiken att Päivärinteen koulu dras in. Det är kommunfullmäktige som på förslag av styrelsen beslutar om den egentliga nedläggningen. För att kommuninvånarna ska erbjudas möjlighet till inflytande och påverkan (enligt 22 § i kommunallagen  och 41 § i förvaltningslagen ordnas ett informations- och diskussionsmöte i ärendet.

Tid: 8.3.2018 kl. 18.00
Plats: Cumulus Resort Siuntio Vinterträdgården, Lepopirttivägen 80
Därtill kan kommuninvånarna framföra sina åsikter om koncentrerandet av den finskspråkiga grundläggande utbildningen till kommunens centrum, om den eventuella sammanslagningen av grundskolorna och om indragandet av Päivärinteen koulu skriftligt per e-post till sivistystoimisto@siuntio.fi eller per post till Sjundeå kommun, Registratur, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå senast onsdag 14.3.2018 kl. 15.00.

Ytterligare information:

Ärenden som berör undervisningstjänsterna: bildningsdirektör Jukka Pietinen

Ärenden som berör fastigheterna: teknisk direktör Markus Moisio

Ärenden som berör kommunens ekonomi: ekonomiplaneringschef Kaisa Okkeri

Beslut: Kommunfullmäktige 11.12.2017 § 124 

Bildningsnämnden 14.2.2018 § 26

Kommunförbundet: Beslutsförfarandet vid ändringar i skolnätet 23.2.2018