Klientavgifter

Klientavgiften för småbarnspedagogik påverkas av familjens storlek, familjens bruttoinkomster, antalet syskon samt av behovet av småbarnspedagogik i timmar i veckan.

Från och med 1.8.2021 är den högsta klientavgiften 288€ för det yngsta barnet, 115€ (40%) för det andra barnet och 58€ (20%) för de övriga barnen i familjen.

Månadsavgift

Småbarnspedagogikens verksamhetsåret börjar 1.8 och slutar 31.7. Månadsavgiften debiteras för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret. Juli är en avgiftsfri månad. Förutsättningen är att den kommunala dagvården har börjat under verksamhetsåret senast i september.

Avgiftsnivåerna enligt tiden i småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020

Timmar i veckan % av heltidsavgiften
minst 35 100 %
över 20 – mindre än 35 80 %
högst 20 60 %


Placerings- och avgiftsbesluten görs utgående från den vårdtid (timmar/vecka) som angetts i ansöknings-/ändringsblanketten. En ny ändring i antalet vårdtimmar kan göras tidigast efter tre månader.

Familjens storlek

Klientavgiften för småbarnspedagogiken räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster enligt familjestorleken. I fastställandet av familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll, i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, samt bådas minderåriga barn som lever med dem i samma hushåll. Inkomster och inkomstgränser Som inkomster beaktas den i samma hushåll boende förälderns eller annan vårdnadshavares, samt den i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster.

Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2021:

Familjens storlek   Minimibruttoinkomstgräns Avgift %
2                             2 798 €                               10,70 %
3                             3 610 €                               10,70 %
4                             4 099 €                               10,70 %
5                             4 588 €                               10,70 %
6                             5 075 €                               10,70 %
 
Om familjen består av fler än 6 personer, ökas den lägsta bruttoinkomstgränsen för varje följande minderårigt barn i familjen med 142 euro. Om familjens inkomster ligger under gränsen för minimibruttoinkomster eller om
avgiften är mindre än 27 euro, uppbärs ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste hela euro.

Granskning av klientavgift

Avgiften för småbarnspedagogik gäller tillsvidare. En familj är skyldig att även under verksamhetsåret meddela inkomstuppgifterna med bilagor, om familjens inkomster eller storlek ändras väsentligt. Om vårdnadshavarnas inkomster ändras mitt i månaden, görs det nya avgiftsbeslutet från början av den månad som följer anmälningsmånaden. De inkomstgränser som används för fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik indexjusteras vart annat år. Avgiften för småbarnspedagogik justeras också om de gällande förordningarna eller besluten ändras.

Över-/underskridning av den reserverade vårdtiden (antalet timmar)

Om den för barnets reserverade genomsnittliga vårdtiden överskrids på månadsnivå, uppbärs för överskridningsmånaden automatiskt en avgift som motsvarar den förverkligade avgiftsnivån (timmar i veckan). För den månad som vårdtiden överskrids debiteras en avgift som motsvarar den verkliga vårdtiden i efterhand i samband med följande faktura. Om vårdtimmarna överskrids två månader 2 mån.) i sträck, förflyttas barnet bestående till den förverkligade avgiftsnivån under följande månad. Eventuella timmar som blivit oanvända kompenseras inte. En underskridning av antalet timmar per månad kompenseras inte.

Inledande och avslutande av småbarnspedagogiken

Avgiften uppbärs från den dag som angetts i placeringsbeslutet. Om barnets plats i småbarnspedagogiken sägs upp mitt under en månad, avslutas debiteringen den sista dagen i småbarnspedagogik. Platsen i småbarnspedagogik ska alltid sägas upp skriftligt till bildningskansliet eller verksamhetsenheten senast två (2) veckor innan småbarnspedagogiken avslutas.

Fakturering

Månadsavgiften för småbarnspedagogik faktureras i efterskott i början av följande månad. Fakturans sista betalningsdag är 21 dagar efter fakturans datum. För obetalda avgifter för småbarnspedagogik som förfallit uppbärs lagenlig dröjsmålsränta. Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är utmätningsbara. Indrivningen av fakturor som berör klientavgifter sköts av en extern indrivningsinstans.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) och på de av bildningsnämnden godkända grunderna för klientavgifterna (13.12.2017 § 95 och 10.3.2021 § 30).

Mer information

Maj-Britt Hellström
044 386 1097
Förvaltningssakkunnig

varhaiskasvatus(at)siuntio.fi

Informationsmeddelanden om klientavgifter:

Meddelande om klientavgifter fr.o.m. 1.8.2021

Småbarnspedagogikens klientavgiftskalkylator:
Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur mycket din familj betalar för småbarnspedagogiken. Notera att räknarens svar endast är riktgivande.