Klimat och luftkvalitet

Luftföroreningar samt partikel- och gasformiga ämnen är skadliga för både människan och miljön. Föroreningar förorsakar både lokala, regionala och världsomfattande skador. De lokala konsekvenserna som förorsakats av luftföroreningar som beror på närutsläpp kan påverka människors hälsa. Regionala olägenheter är däremot exempelvis försurad jordmån eller försurade vattendrag. Världsomfattande konsekvenser är förstärkande av växthuseffekten och uttunnande av ozonskiktet i den övre atmosfären.

På dessa sidor hittar information om luftkvaliteten i Sjundeå, om uppföljningen av luftkvaliteten samt om Sjundeås mål och åtgärder för att dämpa klimatförändringen.

Luftkvalitet

I Finland är halterna i luftföroreningarna i allmänhet rätt så låga. Det som försämrar luftkvaliteten är partiklar, ozon, kvävedioxid, svaveldioxid samt olika flyktiga kolväten.

Luftkvaliteten i Sjundeå kartläggs med hjälp av ett regionalt uppföljningsprogram. Uppföljningen fördelar sig på en mätnings- och en utsläppsdel samt en kartläggning av lavar. Jyväskylä universitets miljöforskningscenter Ambiotica utför lavkarteringen. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) utför den övriga uppföljningen.

Luftkvaliteten i Sjundeå är i genomsnitt god. Det finns inga industri- eller energiproducerande anläggningar i kommunen, vilka på ett betydande sätt skulle inverka på luftkvaliteten. Trafiken utgör den största källan till kväveoxid- och kolmonoxidutsläpp. Den största delen av partikel-, svaveldioxidutsläppen samt utsläppen av flyktiga organiska föreningar förorsakas av förbränningen av trä samt oljeuppvärmningen.

Förbränning av trä

Då man bränner trä uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: småpartiklar, os samt organiska föreningar. Dåliga förbränningsmetoder förorsakar mer för hälsan skadliga småpartiklar än goda förbränningsmetoder. Man ska fästa uppmärksamhet vid det, speciellt i tättbebyggda småhusområden.

Mera information finns i rapporten Luftkvaliteten i Nyland 2020 på NTM-centralens webbplats (på finska).

Klimat

Sjundeå ska bli en kolneutral kommun

Med projektet Kolneutrala kommuner (HINKU) strävar man efter att kommunen, kommuninvånare och näringslivet engagerar sig i det gemensamma målet att minska växthusgaserna. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 8o % fram till år 2030 från utsläppsnivån år 2007. Utsläppen ska i förhållande till de nationella målen minskas på förhand för att skapa en grund för den framtida konkurrenskraften.

Sjundeå anslöt sig i slutet av år 2012 till HINKU-projektet tillsammans med Hangö, Raseborg och Lojo. I samband med beslutet om att ansluta sig, godkände kommunfullmäktige verksamhetsplanen för att Sjundeå ska bli en HINKU-kommun. I enlighet med verksamhetsplanen ingick Sjundeå i februari 2013 kommunernas energieffektivitetsavtal med arbets- och näringsministeriet. År 2016 beslöt kommunstyrelsen att Sjundeå kommun förbinder sig till den nya avtalsperioden 2017-2025 och dess energiinbesparingsmål. Syftet med avtalet är att förbättra energieffektiviteten samt att främja användningen av förnybar energi. Med dessa åtgärder kan man både minska utsläppen av växthusgaser och förbättra ekonomin i kommunens verksamhet. Sjundeås mål var en energiinbesparing på 7,5 procent fram till år 2025.

Mer information om projektets finns på HINKU:s webbplats http://www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/