Kommunal småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas med beaktande av barnets ålder och utveckling. Utgångspunkten för en pedagogisk verksamhet är att personalen inser vilken betydelse barndomen har och att personalen har insikt i barns växande, utveckling och lärande. Lika viktigt är det att personalen känner varje enskilt barn och beaktar barnets individuella utveckling.

Tjänsterna inom småbarnsfostran är en central verksamhetshelhet i tjänsterna och stödsystemet för barnfamiljer. Småbarnspedagogiken är en del av det finska fostrings- och utbildningssystemet och det livslånga lärandet och den blir etablerad i framtiden allt tydligare till en uppskattad del av  fostrings- och utbildningssystemet och det livslånga lärandet. Småbarnspedagogiken är själva grunden för vårt utbildningssystem.

Småbarnspedagogiken genomförs i samspel mellan personalen, barnen och omgivningen. Barnet lär sig vid alla situationer i småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken fungerar vi som en gemenskap där barn och personal lär sig tillsammans och av varandra.

Fr.o.m. 1.8.2020 har enligt lagen om småbarnspedagogiken alla barn under skolåldern efter föräldrarnas föräldraledighet rätt till småbarnspedagogik på heltid.

Bekanta dig också med dessa:

Lagen om småbarnspedagogik fr.o.m. 1.9.2018

Statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Sjundeås plan för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2019


Sjundeås plan för småbarnspedagogik

Grunderna för planen för småbarnspedagogik är kommunens lokala strategiska och pedagogiska handling för planerande, genomförande och utvärderande av småbarnspedagogiken. I Sjundeå fastställer, styr och stöder planen för småbarnspedagogik ordnande av småbarnspedagogik vid alla småbarnspedagogiska verksamhetsenheter i kommunen.

Sjundeås plan för småbarnspedagogik innehåller Utbildningsstyrelsen grunder för planen för småbarnspedagogik samt lokala kommunspecifika Sjundeå-delar som kompletterar grunderna. De lokala prioriteringar som berör småbarnspedagogiken har i detta dokument presenterats med blå färg. I  genomförandet av småbarnspedagogiken ska både Utbildningsstyrelsens grunder och kommunspecifika förhållandena för ordnandet av småbarnspedagogiska tjänster följas. Varje barn har rätt till kvalitativ  småbarnspedagogik.

Planen för småbarnsfostran är  föpliktande och dess uppgift är att styra småbarnspedagogiken i kommunen. Därtill ska den kommunspecifika planen för småbarnspedagogik till vårdnadshavarna och samarbetspartners ge viktig information om den lokala småbarnspedagogiken.

Sjundeås plan för småbarnspedagogik berör alla kommunala och privata verksamhetsenheter i Sjundeå kommun. Planen för småbarnspedagogik är uppgjord med samma innehåll både för den finskspråkiga och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik fungerar som grund för barnets växt- och lärstig. Sjundeås plan för småbarnspedagogik, Sjundeås förskoleundervisnings läroplan samt läroplanen för den grundläggande utbildningen bildar tillsammans ett central kontinuum i barnets växt- och lärstig. Syftet är barnens välfärd och en gemensam lärstig. 

I Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SIVKESU) beaktas alla de bildnings- och välfärdstjänster som kommunen själv producerar. Utvecklingsplanen har uppgjorts för verksamhetsperioden 2019 - 2020
I enlighet med de fyra viktigaste målen i Sjundeå kommuns strategi, har det för varje verksamhet fastställts utvecklingsobjekt som hänför sig till de strategiska målen, åtgärder för att förverkliga dem och utvärderingsmätare för dem.

SIVKESUn finns här

Språkstigen för Sjundeå kommuns småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning fr.o.m. 01.08.2020