Kommunal småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas med beaktande av barnets ålder och utveckling. Utgångspunkten för en pedagogisk verksamhet är att personalen inser vilken betydelse barndomen har och att personalen har insikt i barns växande, utveckling och lärande. Lika viktigt är det att personalen känner varje enskilt barn och beaktar barnets individuella utveckling.

Tjänsterna inom småbarnsfostran är en central verksamhetshelhet i tjänsterna och stödsystemet för barnfamiljer. Småbarnspedagogiken är en del av det finska fostrings- och utbildningssystemet och det livslånga lärandet och den blir etablerad i framtiden allt tydligare till en uppskattad del av  fostrings- och utbildningssystemet och det livslånga lärandet. Småbarnspedagogiken är själva grunden för vårt utbildningssystem.

Småbarnspedagogiken genomförs i samspel mellan personalen, barnen och omgivningen. Barnet lär sig vid alla situationer i småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken fungerar vi som en gemenskap där barn och personal lär sig tillsammans och av varandra.

Syftet med småbarnspedagogiken som avses i denna lag är att:

1) hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling,

2) stödja barnets förutsättningar för inlärning och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet,

3) ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande,

4) säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar inlärning och är hälsosam och trygg,

5) trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken,

6) erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund,

7) identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, organisera ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete,

8) utveckla barnets förmåga till samarbete och växelverkan, främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap,

9) säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt,

10) i samverkan med barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska välbefinnande samt stödja barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i fostringsarbetet.

Bekanta dig också med dessa:

Sjundeås plan för småbarnspedagogik

Planen för småbarnsfostran är  föpliktande och dess uppgift är att styra småbarnspedagogiken i kommunen.

Sjundeås plan för småbarnspedagogik berör alla kommunala och privata verksamhetsenheter i Sjundeå kommun. Planen för småbarnspedagogik är uppgjord med samma innehåll både för den finskspråkiga och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

I Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SIVKESU) beaktas alla de bildnings- och välfärdstjänster som kommunen själv producerar.

SIVKESU

Språkstigen för Sjundeå kommuns småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning