Kommunal småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

De småbarnspedagogiska tjänsterna utgör en central verksamhetshelhet inom tjänsterna och stödsystemet för barnfamiljer. Inom småbarnspedagogiken
skapar man grunden för barnets livslånga växt- och lärstig.

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas med beaktande av barnets ålder och utveckling. Utgångspunkten för en pedagogisk verksamhet är att personalen inser vilken betydelse barndomen har och att personalen har insikt i barns växande, utveckling och lärande. Lika viktigt är det att personalen känner varje enskilt barn och beaktar barnets individuella utveckling.

Småbarnspedagogiken genomförs i samspel mellan personalen, barnen och omgivningen. Barnet lär sig vid alla situationer i småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken fungerar vi som en gemenskap där barn och personal lär sig tillsammans och av varandra.

Varje barn har rätt till minst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. Med småbarnspedagogik på heltid avses småbarnspedagogik som omfattar minst 35 timmar per vecka. Med småbarnspedagogik på deltid avses småbarnspedagogik som omfattar mindre än 35 timmar per vecka.

I arbetslöshetssituationer förblir barnets rätt till över 20 timmar småbarnspedagogik i två månader efter att arbetslösheten inleddes på så sätt, att den senare kalendermånaden beaktas i sin helhet. Om exempelvis vårdnadshavarens arbetslöshet inleds den 8 november, förblir barnets rätt till mer omfattande småbarnspedagogik fram till slutet av januari.  Om vårdnadshavaren blir moderskapsledig, förblir barnets rätt till mer omfattande småbarnspedagogik fram till slutet av den månaden som vårdnadshavaren blir moderskapsledig. Om exempelvis vårdnadshavarens moderskapsledighet inleds den 15:e, har barnet rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård till slutet av månaden i fråga

Mer information om omfattande, begränsad och behovsprövad rätt till småbarnspedagogik i Sjundeå kommun finns i bildningsnämndens beslut.

Bekanta dig också med dessa:

Lagen om småbarnspedagogik fr.o.m. 1.9.2018

Statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Målen för småbarnspedagogik

Sjundeås plan för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2019

I Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SIVKESU) beaktas alla de bildnings- och välfärdstjänster som kommunen själv producerar. Utvecklingsplanen har uppgjorts för verksamhetsperioden 2018-2019.
I enlighet med de fyra viktigaste målen i Sjundeå kommuns strategi, har det för varje verksamhet fastställts utvecklingsobjekt som hänför sig till de strategiska målen, åtgärder för att förverkliga dem och utvärderingsmätare för dem.

SIVKESUn finns här