Kommunens resultat över en halv miljon bättre än väntat

28.03.2023 16:59

Kategori: Tjänster & Förvaltning

Sjundeå kommuns resultat för räkenskapsperioden 2022 visar ett överskott på 689 361,05 euro. År 2021 var överskottet 1 737 933,78 euro. Resultatet för 2022 är 635 000 euro bättre än vad som ursprungligen budgeterades. Överskottet för 2022 ökar det överskott som samlats i balansen så att det kumulativat överskottet är 5,65 miljoner euro.

Kommunstyrelsen godkände bokslutet på måndagen.

Diagram som visar räkenskapsperiodens resultat och det kumulativa överskottet under åren 2012-2022.

Sjundeås skatteintäkter för 2022 var 33,6 miljoner euro, året innan 31,5 miljoner euro. Kommunalskattens andel av skatteintäkterna av 30,5 miljoner euro, samfundsskatten gav 1,2 miljoner euro och fastighetsskatten 1,9 miljoner euro.

Sjundeå fick statsandelar på totalt 6,6 miljoner euro. Finansieringsintäkterna och -utgifterna var -75 000 euro. Årsbidraget var 4,8 miljoner euro, vilket är 1,4 miljoner euro mer än året innan.

Fjolårets goda resultat förklaras av högre skatteintäkter och statsandelar än kommunen räknat med samt de coronabidrag staten beviljade kommunerna. Sjundeås invånarantal steg med 27 personer till ett nytt rekord, 6 225. Arbetslösheten i Sjundeå var bland de lägsta i Nyland, 5,2 procent.

Ett diagram som visar arbetslöshetsgradens utveckling i Sjundeå i förhållande till Nyland och hela landet under åren 2011-2022.

Specialiserade sjukvården största enskilda utgiftsposten

Kommunens externa verksamhetsintäkter var 10,1 miljoner euro och de externa verksamhetsutgifterna var 45,7 miljoner euro.

Verksamhetutgifter för olika verksamheter 2022:

 • Allmän förvaltning 1,9 miljoner euro
 • Bildningsavdelningens stödtjänster 6,2 miljoner euro
 • Undervisning 6,2 miljoner euro
 • Småbarnspedagogik 3,6 miljoner euro
 • Biblioteks- och fritidstjänster 916 000 euro (inklusive idrotts-, ungdoms- ja kulturtjänster, biblioteket och det fria bildningsarbetet)
 • Grundtrygghetsförvaltningen 779 000 euro
 • Hälsovården 3,5 miljoner euro
 • Specialiserade sjukvården 7,7 miljoner euro
 • Kollektivtrafik och logistik 1,7 miljoner euro
 • Tekniska avdelningens förvaltning 352 000 euro
 • Servicecentralen 3,9 miljoner euro (inklusive fastighetsskötsel, skötsel av offentliga platser och städ- och bespisningsservice)
 • Markanvändning 798 000 euro
 • Byggnads- och miljötillsyn 498 000 euro

De mest betydande verksamhetsutgiftsposterna var köp av tjänster, 25,5 miljoner euro, och personalutgifter, 15,4 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var -35,4 miljoner euro. År 2021 var verksamhetsbidraget -33,7 miljoner euro.

 Sjundeå köpte bland annat följande tjänster: hälsostationstjänsterna, specialiserade sjukvården, städningen, fastighetsskötseln, bespisningen, transporterna, kollektivtrafiken, plogning av väg och gator, plogning vid fastigheter, underhåll av grönområden, veterinärtjänster och miljöhälsovård samt landsbygdsförvaltningen.

Kommunen hade förra året 224 fastanställda och 96 visstidsanställda arbetstagare. År 2021 hade kommunen 230 fastanställda och 73 visstidsanställda arbetstagare. I början av 2023 övergick ungefär 100 anställda till Västra Nylands välfärdsområde.

Diagram som visar utvecklingen av personalmängden under åren 2017-2022.

Diagram som visar fördelningen av personalen enligt avdelning.

Största investeringarna i idrottshallen

Avskrivningarna var 4,11 miljoner euro. De var betydligt större än tilltänkt eftersom kommunen var tvungen att nedskriva värdet på Sjundeå svenska skolas gamla byggnad och till betydande delar också hälsocentralens byggnad.

Nettoinvesteringarna var ungefär 6,7 miljoner euro, året innan var de 1,72 miljoner euro. De största investeringsobjekten förra året var Bildningscampuset Sjundeå hjärta (1,27 miljoner euro, planeringen av vårdcentret (1,4 miljoner euro), idrottshallen (1,1 miljoner euro) och bergvärme till idrottshallen (431 000 euro), grundrenoveringen av kommunhuset (564 000 euro) och gång- och cykelvägen bredvid Sjundeåvägen mellan Vargsvängen och Västra kungsvägen (502 000 euro).

Kommunen fick 52 255 euro i finansieringsandelar till investeringarna förra året.

Resultaträkning

Resultaträkningstabell

Kommunens lånestock sjönk något, koncernens lånestock ökade

Lånestocken sjönk under räkenskapsperioden med 90 000 euro och var 20 898 227 euro vid räkenskapsperiodens slut. Kommunens lån / invånare var 3 357 euro i slutet av 2022 räknat enligt preliminära uppgifter om befolkningstal. Det är 29 euro mindre per invånare än året innan.

Bland nyckeltalen för koncernen steg koncernens årsbidrag per invånare till 912,2 euro förra året från 669,5 euro per invånare året innan. Den proportionella skuldsättningen sjönk från 53,7 procent till 52,1 procent.

Koncernens låne- och hyresansvarsstock var 25,3 miljoner euro mot 24,9 miljoner året innan. Låne- och hyresansvarsstocken per invånare steg till 8 507,07 euro från 7 054,69 euro året innan.

Till kommunkoncernen hörde vattentjänstverket, dotterbolagen Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II och Fastighets Ab Stationens Affärscentrum, samkommunsandelar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kårkulla samkommun, Eteva samkommun och Helsingforsregionens trafik. Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk ́n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Företagsutveckling Ab, KuntaPro Oy och Koha-Suomi Oy.

Vårdreformen sysselsatte kommunen

Verksamhetens mål för 2022 var förverkligandet av vårdreformen för Sjundeås del. Målet nåddes som planerat. Alla uppgifter kunde överföras till välfärdsområdet från kommunen från början av 2023.

Sjundeå kommun är en del av Västra Nylands välfärdsområde och beredningen av reformen sysselsatte kommunen under hela 2022. Från och med 1.1.2023 överfördes hela grundtrygghetens verksamhetsområde, alltså sammanlagt kring 100 arbetstagare av kommunens 300 arbetstagare, till välfärdsområdet. En betydande del av kommunens avtal och egendom överfördes utan vederlag till välfärdsområdet. Välfärdsområdet hyr från början av 2023 de lokaler som grundtrygghetsavdelningen använt.

Ett annat mål var att verkställa centrala investeringar. Bildningscampuset Sjundeå hjärta togs i bruk som planerat i augusti 2022. Planeringen av vårdcentret fortskred under 2022 och kommunfullmäktige fattade ett investeringsbeslut i juni 2022. För kommunhusets del framskred takrenoveringen under 2022, men färdigställande fördröjdes till 2023, likaså täckdikesarbetet som följer takrenoveringen.

Kommunens verksamhet riktar sig in på kommuninvånarnas välbefinnande och kommunens livskraft från 2023. De största verksamhetsbranscherna är den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Som en del av budgeten godkände kommunfullmäktige i november 2022 en ny kommunstrategi som beaktar ändringen i verksamhetsmiljön.

Läs hela bokslutet.

Idrottshallen

Mest investeringsanslag användes på idrottshallen och bergvärme för idrottshallen.