Kommunstyrelsen 2021 - 2023

Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt sköta om utvecklandet av kommunens verksamhet och positiva resultat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ansvarar också för beredningen, verkställandet och laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut. Därtill ansvarar kommunstyrelsen för grundtrygghetsärenden.

Kommunstyrelsen har 11 medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare. Kommunfullmäktiges presidium deltar med närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsens möten.

Kommunstyrelsens möten är inte offentliga.

Du kan nå kommunstyrelsens medlemmar på fornamn.efternamn@sjundea.fi.

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb till och med 31.12.2022.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten Triplan från 1.1.2023.

 
Möteskalender


Kommunstyrelsen sammanträder i regel 1-2 gånger per månad på måndagar kl. 18.00
och vid behov även under andra tidpunkter.

Mötestidtabell för våren 2023: 30.1, 6.3, 27.3, 17.4, 15.5, (5.6) och 19.6.

Presidium

Ordförande
Marko Linnala
I viceordförande
Stefan Svanfeldt
II viceordförande
Kristian Parviainen

Kommunstyrelsen 2021 - 2023

Tuija Aumala Susanne Ekström Anette Flygar Åke Holmlund

Maria Koroma-Hintikka Marko Linnala Kristian Parviainen Erik Perklén

Minna Sneck Stefan Svanfeldt Paula Tuominen