Kompensationer i avgifterna

Avgiftskompensation vid barnets sjukfrånvaro

Om barnet på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras ingen månads avgift.
Om barnet är frånvarande pga. sjukdom minst 11 verksamhetsdagar under kalendermånaden, debiteras hälften (50 %) av månadsavgiften.
Man ska meddela om sjukfrånvaro genast när barnet insjuknar.
Ett läkar- eller hälsovårdarintyg ska lämnas in till bildningskansliet (om barnet är frånvarande hela månaden eller minst 11 dagar/mån.)

Avgiftskompensation under lovtider

I klientavgifter inom småbarnspedagogiken kompenseras frånvaro under förskoleundervisningens och skolornas sommar-, höst-, jul- och sportlov om frånvaron pågår minst en hel vecka (kan innehålla helgdagar) och man med den för detta ändamål avsedda enkäten har informerat småbarnspedagogiken om frånvaron inom utsatt tid.

I juni inleds kompensationen från den första vardagen efter att förskolorna slutat.
I augusti kompenseras frånvaron fram dagen före skolorna inleder sitt läsår.

Kommunen har rätt att uppbära en vitesavgift om vårdnadshavare reserverar en vårdplats för barnet i juni, juli och augusti och inte annullerar platsen två veckor innan småbarnspedagogiken inleds.

Avgiftskompensation för andra frånvaron

Om ett barn är frånvarande från småbarnspedagogiken under kalendermånadens alla dagar och bildningskansliet skriftligt har informerats om detta, debiteras hälften (50 %) av månadsavgiften.

Om pappan ska vara faderskapsledig innan barnet fyllt två år, ska bildningskansliet informeras om detta senast två veckor innan den planerade faderskapsledigheten inleds. För dessa dagar uppbärs ingen avgift.

För personalen inom småbarnspedagogiken ordnas utvecklingsdagar högst två gånger om året. Dessa dagar kompenseras i klientavgifterna. Familjerna informeras om tidpunkterna för utvecklingsdagarna i god tid och småbarnspedagogiken hör sig för om behovet av vård under dagarna i fråga separat.