Konstruktivt samtal om elevernas trygghet – Elevvården har förstärkts, kommunikationen och rastövervakningen utvecklas

02.12.2022 16:18

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

På Bildningscampuset Sjundeå hjärta ordnades ett diskussionsmöte för vårdnadshavarna till eleverna i Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola på torsdagskvällen. På mötet behandlades vårdnadshavarnas oro för elevernas säkerhet i skolan.

Mötet var välbesökt trots att det sammankallades på kort varsel. Kring 120 personer var närvarande.

En del av vårdnadshavarna lyfte fram sin oro om våldsamma situationer i skolorna och sin upplevelse av bristfällig rastövervakning och av att man inte ingriper i saker. En del saknar förtroende för ledningen och många önskade bättre kommunikation.

Bildningsdirektören Eero Kling presenterade hur man ser till säkerheten i Sjundeå hjärta. Skolornas och småbarnspedagogikens ledare träffas en gång i veckan. En gång i veckan träffas också Sjundeå hjärtas säkerhetsteam, som består av representanter för alla enheter. Aleksis Kiven koulus grupp för elevvård i samfundet samlas en gång i veckan och Sjundeå svenska skolas grupp för elevvård i samfundet samlas varannan vecka. Han betonade att varje medlem i personalen har ansvar för säkerheten.

Kling berättade också om de åtgärder som vidtagits i höst för att förbättra elevernas välmående. Förundervisningen har fått en egen kurator. Därmed kan skolkuratorn Tanja Karlsson koncentrera sig på eleverna i grundundervisningen. Psykologiska undersökningar köps separat och då har skolpsykologerna mer tid för att träffa elever. Dessutom har skolgångshandledarna och en del av lärarna i höst deltagit i MAPA-utbildning (Management of Actual or Potential Aggression), där man lär sig förebyggande och kontroll av situationer med utmanande beteende.

I vår får Aleksis Kiven koulu 1,5 speciallärare till och skolungdomsarbetarbefattningen som startats med projektfinansiering ändras till en fastanställning.

Under diskussionen föreslogs en blankett som vårdnadshavarna skulle kunna fylla i för att med namn eller anonymt meddela om oro som gäller skolan. Bildningsväsendet börjar omedelbart utreda hur blanketten kan införas. Kommunikationspraxis mellan aktörerna i Sjundeå hjärta utvecklas och kommunikationen till hemmen förbättras, lovade Kling. Även rastövervakningen ses över.

Bildningsväsendet utreder också hur Stationens Barn rf:s antimobbningsmodell K-0 skulle kunna tillämpas i Sjundeå.

Ett nytt diskussionmöte för vårdnadshavarna om säkerheten i skolorna ordnas efter sportlovet.

Vårdnadshavarna kan diskutera sin oro i enskilda fall med klassläraren eller klassföreståndaren. De kan också kontakta elevvården, enhetscheferna eller bildningsdirektören.

Skolhälsovårdare Tanja Nybom tanja.nybom@sjundea.fi

Skolkurator Tanja Karlsson tanja.karlsson@sjundea.fi

Skolpsykologen Annika Tuomi annika.tuomi@edu.siuntio.fi

Aleksis Kiven koulus rektor Pauliina Smolander pauliina.smolander@sjundea.fi

Sjundeå svenska skolas rektor Katarina Lodenius katarina.lodenius@sjundea.fi

Serviceområdesansvarig för den finskspråkiga småbarnspedagogiken Tuire Rönkkö tuire.ronkko@sjundea.fi

Serviceområdesansvarig för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken Nina Isometsä nina.isometsa@sjundea.fi

Bildningsdirektör Eero Kling eero.kling@sjundea.fi

Läs mer:

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier

Plan för användning av fostrande och disciplinära åtgärder

Elevvårdsplanen för Sjundeå kommun

 

Bildningscampuset Sjundeå hjärta fotograferat från skolgården med gungor i förgrunden.