Lantbrukens vattenskydd

Hantering av gödsel

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av nitrater i vattnen från jordbruket (nitratförordning) gäller hela landet och alla odlare. Förordningen innehåller bestämmelser om bl.a. lagringen och utspridning av boskapsgödsel samt om gödslingsmängderna.

Enligt nitratförordningen bör alla husdjursgårdar ha vattentäta gödsel- och urinlager med slutna botten. All gödsel som produceras under 12 månader bör rymmas i gödselstaden, förutom det som uppstår under betestiden.

Lagring av gödsel

Man kan avvika från gödsellagrets dimension såvida gödseln ges t.ex. åt en annan odlare för att i enlighet med nitratförordningen lagras på ändamålsenligt sätt eller för att direkt användas eller ifall gödseln lagras i sakenligt gjorda och täckta gödselstackar i enlighet med nitratförordningens direktiv. Stacken kan anläggas endera på vårvintern för att spridas ut samma vår eller på hösten, då gödseln sprids ut på våren senast följande år. Man bör i tillräckligt god tid meddela om avvikelser till kommunens miljöskyddsmyndighet, vilken kan ge nödvändiga instruktioner med stöd av miljöskyddslagens § 84.

En anmälan om att lagra gödsel i stackar m.a.o. blanketten om meddelande av övervakning av gödsellagring finns på miljöförvaltningens webbsidor.

Tilläggsinformation finns även på miljöministeriets webbsidor i publikationen Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Miljöskyddsdirektiv för husdjursskötsel) (nitratförordningen som bilaga).