Läropliktslagens påverkningar

Den utvidgade läroplikten träder i kraft år 2021. Lagen tillämpas för första gången på de läropliktiga som på våren är på årskurs 9 i den grundläggande utbildningen.

Trots att Sjundeå kommun inte ordnar andra stadiets utbildning påverkar reformen Sjundeå och sjundeåbor på många sätt:

Skyldighet att söka till utbildning
Tidigare var det frivilligt för den unga att delta i andra stadiets utbildning. Från och med 1.1.2021 måste den läropliktiga söka till en andra stadiets utbildning, utbildning i övergångsskede (tilläggsundervisning alltså s.k. årskurs 10, utbildning som handleder för yrkesutbildning samt utbildning som handleder för gymnasieundervisning) eller annan utbildning som hör till läropliktens krets. Det är meningen att kombinera separata utbildningar i övergångsskede från och med hösten 2022 till utbildning som handleder för examensutbildning.

 

Stöd för skolresor
Då andra stadiet blir avgiftsfritt sänks skolresans längd från 10 kilometer till 7 kilometer för resor som berättigar till stöd för skolresor. Skolresorna ersätts direkt genom det stöd för skolresor som Folkpensionsanstalten betalar, så det uppkommer inga kostnader för kommunen.

 

Undervisningens avgiftsfrihet
Andra stadiets utbildning blir avgiftsfri i och med läropliktslagen.

Olika aktörers ansvar och skyldigheter

  • Vårdnadshavaren till den läropliktiga ska se till att den läropliktiga utför sin läroplikt.
  •  Den läropliktiga ska söka till utbildning antingen genom den gemensamma ansökan eller på annat sätt. Plikten fortsätter om den läropliktiga inte får eller inte tar emot en studieplats.
  •  Den grundläggande utbildningens arrangör ska styra och övervaka att en elev som har läroplikt uppfyller ansökningsplikten.
  •  Hemkommunens uppgift är att på basis av den anmälan den grundläggande utbildningens arrangör gör utreda situationen bland de unga som avslutat den grundläggande utbildningen på våren och som ännu på hösten är utan studieplats. De unga får handledningen i att söka till andra stadiets utbildning. Vid behov styrs den unga även till att söka sig till andra tjänsters kretsar, som hälsovårds- och socialtjänster samt rehabiliteringstjänster.
  •  Hemkommunens uppgift är att på samma sätt på basis av den anmälan den grundläggande utbildningens arrangör gjort styra även de läropliktiga som har avbrutit sina studier i andra stadiet och som inte har en ny studieplats.
  •  Hemkommuns skyldighet är även att peka ut en studieplats åt en sådan läropliktig som inte inom två månader från att styrnings- och övervakningsansvaret börjat frivilligt sökt sig till en utbildning eller fått en studieplats.

 

Sjundeå kommuns situation
I Sjundeå är strukturerna i skick för att ta i bruk den utvidgade läroplikten. Alla arrangörer av grundläggande utbildning förmedlar redan nu varje sommar information om Sjundeå kommuns unga som avslutat åk 9 och inte fått en studieplats till Sjundeå kommuns uppsökande ungdomsarbete. De uppsökande ungdomsarbetarna tar kontakt med de unga och börjar i samverkan med den unga leta efter en passande studieplats.

Motsvarande metod kommer man att följa med andra stadiets läroanstalter, om en ungdom med läroplikt avbryter sina studier där

Mer information: https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-laroplikten