Marktäkt

Marktäkt av sten, grus, sand, lera, mull, krossad sten och sprängsten inverkar alltid på områdets landskapsvy och nturförhållanden. Därtill får grustäkt till stånd växlingar i grundvattenkvaliteten och ökar nedsmutsningsrisken.

Marktäkt för annat än husbehov kräver huvudsakligen tillstånd. Tillståndet ansöks hos kommunens miljöskyddsmyndighet. För täkt till husbehov krävs i regel inte tillstånd, men man bör göra en anmälan till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Förutom ett tillstånd enligt marktäktslagen krävs ett miljötillstånd för marktäkt, då det är fråga om ett stenbrott eller en fast stenkross. Man bör ansöka om miljötillstånd även för verksamhet i mindre skala såvida verksamheten är belägen i ett viktigt grundvattenområde.

Att ansöka om tillstånd

Man ansöker om marktäktstillstånd i skriftlig form. För ansökan om marktäkt krävs följande dokument:

  • ansökan (2 ex.)
  • täktplanehandlingar (4 ex)
  • plane- och kartdokument (4 ex)
  • utredning över sökandens besittningsrätt till täktplatsen (1 ex)
  • hörande av grannar (1 ex/granne)
  • övriga utredningar, såsom vid behov en MKB-utredning (miljökonsekvensbedömning) (4 ex)

Tilläggsuppgifter om täktplanens innehållskrav kan ses i miljöministeriets finskspråkiga publikation ”Maa-ainesten kestävä käyttö”.

Tilläggsinformation om marktäktstillståndet finns på miljöförvaltningens webbsidor.

Tillståndsansökan –blankett (på finska).

Blanketten för anmälan om mängden och kvaliteten av den årliga täktproduktionen (på finska).