Meddelande om situationen i kommunens fastigheter 1/2018

12.02.2018 08:43

Kategori:

Sjundeå kommun
Tekniska kansliet

 

Tekniska kansliet kommer att informera om situationen i kommunens fastigheter en gång i månaden. Meddelandet kommer att innehålla information om vilka åtgärder som tagits och ska tas i de olika fastigheterna. En del av åtgärderna är normalt underhåll av byggnader och en del beror på de problemen med inomhusluften som framkommit tidigare.

 

Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler

Under jullovet monterades det sadeltak på byggnaderna 1A och 1B. De fortsatta reparationsåtgärderna i matsalen väntar på ställningstagandet av försäkringsbolaget. I byggnaderna 1A och 1B mäts under vecka 8 luftmängden i de klassrum, som eventuellt har för små ventilationsapparater.

Tandkliniken

Tandklinikens planeringshandlingar har varit på kommentarsrunda och avsikten är att inleda konkurrensutsättningen vecka 7. Beslutsförslaget till val av entreprenör behandlas i tekniska nämnden i mars.

Jukola daghem

Entreprenören har justerat golvvärmen i januari. Några slutliga justeringar ska ännu göras. Vid Lokets verksamhetsställe kommer det att göras sporadiska tilläggsförbättringar vartefter som behov uppstår.

Kommunhuset

I kommunhuset har man i januari börjat byta ut akustikskivorna i taken i arbetsrummen samt utföra ändringsarbetena i ventilationskanalerna. När detta är slutfört ska luftkonditioneringen i kommunhuset balanseras. Senare på våren ska ullen i kommunhusets tak avlägsnas och skicket på takets ångspärr granskas. Samtidigt förnyas ullen.

Sjundeå Svenska skola

En mellandörr mellan förskolan och den gamla delen monteras i februari för att dela ventilationen. Med detta strävar man också efter att upprätthålla skicket i förskolan (den nya delen).

Hälsovårdscentralen

Reparationsarbetena i avloppet i städskrubben intill Azalea kommer att utföras först i mars på grund av de åtgärder som ska vidtas i de övriga byggnaderna. I lokalerna görs luftmängdsmätningar samt CO2-mätningar i februari.

Tjusterby daghem

Tjusterby daghem hade ett takläckage i ett av grupprummen. Vid noggrannare undersökningar kom det fram att det kommer in snö/vatten mellan taken vid blåsigt väder. Taket har för denna del reparerats, konstruktionerna har torkats och ullen bytts ut. Efter att snön smultit vidtas vidare åtgärder för att inte samma ska kunna ske igen.

Päivärinteen koulu

Anbuden för de tillfälliga lokalerna lämnades in 2.2.2018 och behandlas 6.2. av tekniska nämnden och därefter av kommunstyrelsen.