Meddelande om situationen i kommunens fastigheter 3/2018

06.04.2018 14:15

Kategori:

Tekniska kansliet kommer att informera om situationen i kommunens fastigheter en gång i månaden. Meddelandet kommer att innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits och ska vidtas i de olika fastigheterna.

Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler

Reparationerna i matsalen inleds genast när skolorna slutat i början av juni.

Luftmängderna i klassrummen i byggnaderna 1A och 1B mättes. Enligt mätningarna uppfyller inte luftmängderna för alla delar bestämmelserna. Uthyraren av lokalerna ska sätta ventilationssystemet i sådant skick att det motsvarar bestämmelserna. Förhandlingar i ärendet pågår med uthyraren.

Tandkliniken

Konkurrensutsättningen av tandkliniken ledde inte till ett enda anbud. Det ordnas en ny konkurrensutsättning för tandkliniken. Konkurrensutsättningen inleds under inkommande vecka.

Jukola daghem

Man planerar att förnya två gamla ventilationsapparater i Jukola daghem.

Man förbättrade ljudförhållandena i Lokets verksamhetsställe genom att montera en mellandörr och ljuddämpningsskivor på väggarna.

Kommunhuset

I kommunhuset har arbetet med att byta ut akustikskivorna i taken i arbetsrummen samt ändringsarbetena i ventilationskanalerna slutförts. Efter detta ska luftkonditioneringen i kommunhuset balanseras. Senare på våren ska isoleringsullen i kommunhusets tak avlägsnas och skicket på takets ångspärr granskas. I samband med detta förnyas också isoleringen och takens ventilation förbättras.

Sjundeå Svenska skola

Det har gjorts konditionsundersökningar i skolan och för tillfället pågår åtgärds- och reparationsplaneringen. Det monterades en mellandörr mellan förskolan och den gamla delen för att dela ventilationen. Med detta strävar man också efter att upprätthålla skicket i förskolan (den nya delen).

Hälsovårdscentralen

Reparationsarbetena i avloppet i städskrubben intill Azalea kommer att utföras först i april på grund av de åtgärder som ska vidtas i de övriga byggnaderna. I lokalerna har gjorts luftmängdsmätningar samt CO2-mätningar i februari.

Tjusterby daghem

På Tjusterby daghems tak har på den sidan som vetter mot barnens lekgård installerats värmeslingor i rännorna. Avsikten är att förhindra att det bildas istappar.

På sommaren kommer nivån på ventilationen i taken att granskas och behövliga ändringar att göras. Även hinder för att ventilationen inte ska kunna snöa igen kommer att monteras.

Päivärinteen koulu

De tillfälliga lokalerna färdigställs senast 3.8.2018.