Meddelande om situationen i kommunens fastigheter 4/2018

11.05.2018 13:46

Kategori:

Tekniska kansliet kommer att informera om situationen i kommunens fastigheter en gång i månaden. Meddelandet kommer att innehålla information om vilka åtgärder som tagits och ska tas i de olika fastigheterna. En del av åtgärderna är normalt underhåll av byggnader och en del beror på de problemen med inomhusluften som framkommit tidigare.

 

Avlägsnande av sandningssand från gräsområden

I vår var det Oy K Nyberg Ab som skötte om avlägsnandet av sandningssanden från gräsområdena. Man kom överens om detta tillsammans med plogningsentreprenören.

 

 

Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler

 

Reparationen av vattenskadorna i matsalen inleds genast när skolan slutat och fortsätter tills alla skador som vattenläckaget förorsakat är åtgärdade. Reparationsarbetena utförs uppskattningsvis i juni. Luftmängderna i klassrummen i byggnaderna 1A och 1B mättes. Utgående från mätningarna strävar man efter att öka luftmängden i byggnaderna. Diskussioner i ärendet pågår med uthyraren av lokalerna.

 

 

Tandkliniken

Det har lämnats in ett genomförbart anbud till följd av den nya konkurrensutsättningen. Entreprenadförhandlingarna med entreprenören i fråga inleds så fort som möjligt.

 

 

Jukola daghem

Man planerar att förnya två gamla ventilationsapparater i Jukola daghem. Man har fått ett anbud för förnyande av apparaterna.

 

 

Kommunhuset

Balanseringen av luftkonditioneringen i kommunhuset inleds inom den närmaste tiden. I början av juni ska ullen i kommunhusets tak avlägsnas och skicket på takets ångspärr granskas. I samband med detta ska eventuella skadade konstruktioner repareras, plåttaket tätas, ventilationen i ullutrymmet förbättras och ullen förnyas.

 

 

Sjundeå Svenska skola

Man har begärt om anbud för planeringen av reparerandet av takkonstruktionerna i de nya delarna.

 

 

Tjusterby daghem

Ventilationen i taket och tätheten i taksprången ska förbättras under sommaren 2018.

 

Päivärinteen koulu

Entreprenadavtalet är undertecknat. Markarbetena inleds 28.5.2018. De tillfälliga lokalerna färdigställs senast 3.8.2018.