Meddelande till småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens klientfamiljer om trygg återvändande till enheter fr.o.m. 14.5.2020

11.05.2020 10:47

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Meddelande till småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens klientfamiljer om trygg återvändande till enheter fr.o.m. 14.5.2020 

Regeringen har 29.4.2020 beslutat att avveckla begräsningarna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen utgående från hälsomyndigheternas bedömning.  Från och med 14.5. kan man återgå till småbarnspedagogiken.  Statsrådets rekommendation om att barnen i förskoleåldern stannar hemma upphör 13.5.2020 och barnen ska delta i verksamheten enligt förskoleundervisningsplanen för slutet av läsåret.

Information om detta har publicerats på kommunens webbsida 30.4.2020 och finns här: https://www.siuntio.fi/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta

Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd har 4.5.2020 gett anvisningar till anordnarna av småbarnspedagogik om ordnandet av en trygg återgång till småbarnspedagogik.   Återgången till småbarnspedagogiken och förskoleudervisningen sker kontrollerat och med beaktande av säkerhet. Vi följer instruktionerna av Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet. 

Verksamheten inom småbarnspedagogiken är inte sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som avses i lagen om sammankomster.  Eventuella mötesbegränsningar tillämpas inte på verksamheten.  Bestämmelserna om gruppstorlekar och personaldimensionering gäller även fr.o.m. 14.5.2020 sådan den lyder i lagstiftningen om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens klientfamiljer ombes att beakta följande:

Man får inte delta i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen om man har symtom eller är sjuk.

Coronaviruset förorsakar infektion i luftvägarna och symtomen kan vara bl.a. Hosta, snuva, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsymtom och huvudvärk ( https://thl.fi/sv/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 ).

Inga barn eller vuxna med symtom som tyder på insjuknandet ska delta småbarnspedagogiken. Om barnet insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen.  Vuxna undviker närkontakt med den insjuknade genom att hålla ett tillräckligt avstånd. Personalen tar kontakt med vårdnadshavarna om barnet har symtom. Man ska kontakt till hälsovården angående symtomen och agera enligt instruktioner som man har fått där.

Onödiga fysiska kontakter bör undvikas 

Man undviker att andra än barn samt personalen vid skolan och småbarnspedagogiken vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. När man inlämnar eller avhämtar barnet ska man vistas så kort tid som möjligt på småbarnspedagogikensenhetens område och endast en vuxen kommer in i enheten och hen ska beakta handhygien vid inlämning eller avhämtning av barnet. Vårdnadshavaren som inlämnar och avhämtar barnet ska vara symtomfri. Personalen sköter om att elektroniskt inregistrera barnen i telefon. Barnens personala ”tagg” används inte.

 För att förhindra spridning av smitta ska personalen i regel inte flytta från en enhet till en annan (vi meddelar separat om arrangemangen under sommaren). Inom enheten kan personalen vid behov flytta från en grupp till en annan för att hjälpa i verksamheten. Med detta kan vi försäkra att personalen arbetstid räcker till i förhållande till barnens vårdtider.

Hygien effektiveras

Hygien och städning effektiveras i enheterna enligt riksomfattande anvisningar. Man har kommit överens om det med serviceproducenten som producerar städnings- och måltidsservice.  Trots att man sköter hygienen mer effektivt är det viktigt att se till att barnet i så hög grad som möjligt på samma sätt som tidigare får den närhet, trygghet och interaktion med en vuxen som barnet behöver

Måltiderna ordnas med den egna gruppen i mån av möjligheter och matsalen kan användas i skift och beakta möjligheter att använda olika lokaler. Man sörjer för hygienen under matlagningen, matutdelningen och medan man äter. Personalen delar ut mat till barnen.

En god hand- och hosthygien förebygger smitta  

Coronaviruset sprids främst som droppsmitta (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/coronaviruset-covid-19). Då man sköter hand- och hosthygienen på rätt sätt förebygger man smittspridning.

Såväl barn som vuxna tvättar händerna då man kommer till skolan eller till den småbarnspedagogiska verksamheten, samt före man går hem.  Därutöver tvättar man händerna före man äter, då man kommer in efter att ha varit utomhus samt alltid då man har nyst eller hostat eller om händerna är märkbart smutsiga.  Händerna torkas engångspappershanddukar.

Det rekommenderas inte att man använder skyddsmask i förskoleundervisningen eller inom småbarnspedagogiken. 

Pedagogisk verksamhet med barn

I småbarnspedagogiken försöker man så mycket som möjligt fungera i smågrupper. Egna leksaker medtas inte tillsvidare till enheten. Om barnet vill medta ett mjukisdjur hemifrån till enheten ska det vara rent och det ska stanna i enheten och bevaras på en överenskommen plats. Barnet kan ta sin ryggsäck normalt till enheten.

För att förhindra spridning av smittsam sjukdom utnyttjar man enhetens gårdsområden samt övrig närmiljö och vistelse i naturen som lärmiljö. När man vistas ute beaktar man hygien- och säkerhetsföreskrifter. 

Under verksamheten vistas barnen och personalen mycket ute och utnyttjar utevistelsemöjligheter och skogar i näromgivningen på ett mångsidigt sätt.  

Klientavgifter

Om vårdnadshavaren bestämmer att hålla barnet hemma fr.o.m. 14.5. ska det beaktas, att klientavgifterna betalas normalt efter 14.5.2020 såsom det bestäms i lagen och klientavgifter.

Skjuts till förskoleundervisningen

Skol- och förskoleskjutsar ordnas i huvudsak enligt tidtabeller.  HRT:s linjer 181(K) och 182 från Käla och Störsvik trafikerar inte 14.5.-29.5.2020. Vi meddelar om andra eventuella ändringar i början av vecka 20 (fr.o.m. 11.5). Ministerierna och Institutet för hälsa och välfärd har inte gett några separata anvisningar om skol- och förskolskjutsar. Det är bra att ni hemma diskuterar om tryggt socialt umgänge och hygien under skolskjutsen.

 

Det är bra att förbereda barn om att de återvänder till enheter och närundervisning. Vårdnadshavarna kan tillsammans med barnen diskutera om eventuell tid i undantagsförhållanden och lyssna barnens tankar och känslor angående återkomst till verksamhetsenheterna.

 

Tack för samarbetet!

Med vänlig hälsning Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster