Medling i familjefrågor

Föräldrarna kan vid behov ansöka om medling i familjefrågor innan mötet med barnatillsyningsmannen i familjerådgivningscentralerna.

Kirkkonummen perheasiain neuvottelukeskus
Raaseporin perheasiain neuvottelukeskus

Syftet med medlingen i familjefrågor är att erbjuda hjälp och stöd då som det uppstår konflikter i familjen. Medlingen är avsedd för barnfamiljer i vilka föräldrarna överväger alternativet med separation eller för familjer där föräldrarna redan har separerat och familjen strävar efter att anpassa sig till den nya livssituationen. .

Medlaren i familjeärenden strävar efter att skapa en förtroendefull och öppen diskussionskontakt mellan familjemedlemmarna, strävar efter att uppnå en gemensam uppfattning om hur konflikterna i familjen kunde lösas, assisterar parterna i uppgörande av avtal och i andra behövliga åtgärder, fäster särskild uppmärksamhet i tryggande av familjens minderåriga barns ställning och kan erbjuda hjälp och stöd även då som det uppstår konflikter i beslut gällande barnets vårdnad eller umgängesrätt eller i iakttagande av avtalet.

Syftet med medlingen är att få föräldrarna att svara på sina barns behov, sköta om barnens vardag samt få föräldrarna att ta hand om barnet trots separationen och konflikterna mellan föräldrarna. En central uppgift i medlarens verksamhet är att få föräldrarna att rikta sin uppmärksamhet mot barnen.

Medling i familjeärenden är avgiftsfri service.De avtal som berör barnet och som uppgörs under medlingen bestyrks av barnatillsyningsmannen.

 

Betydelsen av medlingen för barnet

Det har betydelse för hur barnet anpassar och klarar sig efter föräldrarnas separation, hur föräldrarna sinsemellan vill fortsätta samarbetsförhållandet i arrangemang som berör barnet och som möjliggör barnets kontakt med båda föräldrarna. Om föräldrar inte sinsemellan klarar av att besluta om barnets ärenden och ärendet överförs till domstolen för avgörande är det en betydande riskfaktor för barnet. Föräldrarnas oförmåga att tillsammans besluta om barnets ärenden utsätter barnet för en förflyttning i familjehierarkin från barnets system till vuxnas system och således blir barnet en del av det beslutsfattande som tillhör vuxna. I undersök-ningen hade föräldrarnas verksamhet tydliga konsekvenser för barnets välbefinnande. Om föräldrar kan diskutera sina stridigheter, får barnet en uppfattning av det verkliga händelseförloppet i anslutning till separationen och vårdnadstvisten och detta får barnet att må bättre och hjälper barnet att klara sig vidare i livet. Föräldrarna kan förbättra sitt barns mående genom att uppföra sig positivt och att uppmärksamma barnets särskildhet. Det är viktigt för barnet att föräldrarna inte talar illa om varandra.

Familjerådgivning för Sjundeå- och Ingåbor

Kyrkslätt svenska församling
Tidsbeställning
0400 229 346

Församlingsvägen 1, 02401 Kyrkslätt
kyrkslatts.svenska.forsamling(at)evl.fi

Raseborgs familjerådgivningscentral
Tidsbeställning
044 7238 281
ti och to klo 9–10
ons kl 13–14

Orkdalsvägen  6, 10420 Skuru
raseborgfrgc(at)evl.fi