Mentalvårdstjänster

Kommunen ska ordna mentalvårdstjänster. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla kommuninvånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.


I Sjundeå kommun är det psykologen och psykiatriska sjuksköterskan som genom sitt arbete främjar psykiskt välbefinnande och handlingsförmåga samt undersöker och behandlar mentalsjukdomar och andra störningar i den mentala hälsan. Även läkarna vid hälsocentralen har färdigheter inom psykiatri. Du kan söka dig till den psykiatriska sjukskötarens mottagning om du oroar dig för din egen eller en närstående orkande eller allmänna välbefinnande. Den psykiatriska sjukskötaren stöder också närstående till sådana som lider av mentala problem. Socialarbetarna handleder, rådger och hjälper också i ordnandet av mentalvårdstjänster.


I akuta situationer ska du kontakta hälsovårdscentralens tidsbokning eller jouren. I icke brådskande ärenden kan du kontakta den psykiatriska sjukskötaren direkt. Tid till psykolog eller psykiater bokas via den psykiatriska sjukskötaren.