Muddring av stränder

Låga stränder och de med dem ofta förknippade översvämningsområdena utgör livsmiljöer med stor artrikedom. De djur- och växtarter som lever i dem kan skadas av muddringar eller försvinna helt. Därför bör man alltid mycket noggrannt planera muddringsåtgärderna.

För muddring behövs ett vattentillstånd i enlighet med vattenlagen om mängden massa man ämnar muddra uppgår till 500 m3 eller mera. Vattentillståndet ansöks av områdesförvaltningsverket (AVI). Områdesförvaltningsverket informerar i allmänhet om ansökan med en kungörelse och myndigheterna avger ett utlåtande om den. De berörda får göra anmärkningar om ansökan och invånarna inom projektets verkningsområde kan avge sin åsikt i ärendet. Då områdesförvaltningsverket har hört sökanden med anledning av utlåtandena och anmärkningarna, avger områdesförvaltningsverket sitt utslag i ärendet.

Tilläggsinformation om ansökan om vattentillstånd finns på miljöförvaltningens webbsidor.

Man bör göra en anmälan om muddringar då den muddrade massan understiger 500 m3. Anmälan bör göras till den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY) minst tre månader före den planerade inledningstidpunkten. De uppgifter som krävs har räknats upp i andra kapitlets § 15 i vattenlagen. Då ELY-centralen fått meddelandet, tar det ställning till huruvida man kan inleda arbetet på det föreslagna sättet.

Blanketten om meddelande till ELY-centralen samt tilläggsuppgifter om muddring finns på miljöförvaltningens webbsidor (på finska)