Närståendevårds stöd

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.


Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten från kommunen. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice som kommunen ordnar på det sätt den själv bestämmer och i den utsträckning den vill. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården. Närståendevårdaren ingår ett avtal med kommunen. I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Kriterier för närståendevård fastställs i grundtrygghetsnämnden. Kriterierna finns i dokumentet Grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsdirektiv.

Ansökan
Efter att ansökan om närståendevårdsstöd har lämnats in till dem som ansvarar för närståendevården, tar de kontakt med vårdaren och den vårdbehövande för att komma överens om ett utvärderingsbesök hemma hos den vårdbehövande. Närståendevårdens helhetssituation utvärderas i samband med besöket utgående från svar på frågor och diskussion. Dessutom används olika mätare (Rava, minnestest och dylikt) enligt behov. Ett skriftligt beslut om närståendevårdsstöd görs efter utvärderingen av helhetssituationen och beslutet skickas hem per post. Vid behov tar en mångprofessionell arbetsgrupp ställning till ärendet.

Närståendevårds broschyr


Tilläggsuppgiffter


(över 65 åringar)
050 386 0839


(barn och handikappade)
09 2606 1272