Nationellt värdefulla landskapsområden

I Finland finns det 156 landskapsområden som har valts ut som nationellt sett värdefulla. Dessa kulturlandskap på landsbygden är helheter som uppkommit i samverkan mellan människan och naturen. Kulturlandskapets värde består av att naturen uppvisar en av kulturen influerad mångfald, ett välskött odlingslandskap och ett traditionellt byggdnadsbestånd. Landksapsområdet Degerby-Pickala å-Palojoki är en mosaik av odlade dalar och bergiga höjder.