Ny lekplats i Brännmalmen inleder förbättringen av kommunens lekplatser

22.11.2022 16:34

Kategori: Turism & Fritid Boende & Miljö

Brännmalmens nya lekplats är den första satsningen i kommunens strävan att rusta upp sina lekparker. Lekplatsen byggs i hörnet av Brännmalmsvägen och Brännmalmsbågen. Mark- och anläggningsarbetet har redan inletts. Efter att markytan avlägsnats breds en filterduk över platsen och täcks med grus från området där Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler stått. I det här skedet flyttas också lekutrustningen från sammas tälle till Brännmalmen.

Tekniska nämnden behandlade utredningen om lekplatserna i tisdags förra veckan. Utredningen lade fram två alternativ för upprustning av lekplatserna och tekniska nämnden valde det alternativet som har fler områdeslekplatser. Tekniska avdelningen och bildningsavdelningen ska tillsammans planera vilken utrustning lekplatserna ska ha. Förhoppningen är att flera lekplatser har utrustats till i sommar.

Lekplatserna upprustas inom ramen för investeringsanslagen. I nästa års budget har 130 000 euro reserverats för lekplatser. För åren 2024–2027 har 30 000 euro per år reserverats för lekplatser.

Centrallekplats i centrum

Utredningen delar in lekplatserna i centrallekplats, områdeslekplats och närlekplats.

En centrallekplats har en omfattande lekutrustning och eventuellt ett tema. Vid centrallekplatser finns också möjlighet att parkera både bilar och cyklar. I utredningen föreslogs parken vid Fanjunkars och Kirsti Horns park, alltså gräsområdet bredvid idrottsplatsen.

Men tekniska nämnden beslutade att placeringen av centrallekplatsen utreds i samband med planstommearbetet för centrum så att parkering och säkerhet beaktas. I ekonomiplanen reserveras 25 000 euro för planeringen av centrallekparken 2024 och 250 000 för bygget 2025.

En karta över de lekplatser som ska bevaras i centrumområdet.

Lekplatserna i centrumområdet enligt det utvecklingsalternativ som tekniska nämnden valde.

Nya lekplatser också i Haga och Lappers

Områdeslekplatser har enligt utredningen en mångsidigare utrustning än närlekplatser eller till exempel utegymutrustning vid sidan av lekutrustning. Dessutom kan en områdeslekpark ha till exempel en rutschkana i en backe och spelområden. Sparbanksvägens lekpark, Löparvägens lekpark, Brännmalmsbågens lekpark, en ny lekpark i Haga och Störsviks lekpark definieras som områdeslekparker i det utvecklingsalternativ som tekniska nämnden valde.

Närlekplatser är försedda med grundläggande lekutrustning, alltså gungor för små och stora barn och sandlåda. Alla lekplatser ska dessutom utrustas med bänkar, sopkärl och informationstavla som anger var lekparken ligger och vem som upprätthåller den.

Skolvägens och Åkerbrinkens lekplatser, ,lekplatsen vid Aleksis Kivis väg, parkourplanen, Bergbackens lekplats i Pikkala, dagshemsgården i Tjusterby och en ny lekplats som ska byggas i Lappers klassas som närlekplatser.

Fyra lekplaster försvinner

Vid sidan av att nya lekplatser byggs och gamla upprustas kommer några lekplatser att rivas. De lekplatser som kommer att tas bort är Bangårdsvägens lekplats, Parkstigens lekplats, Åkersvägens lekplats och idrottshallens lekplats.

Bangårdsvägens lekplats, där Mannerheims barnskyddsförbunds Sjundeåförening ordnar familjekafé, har planlagts för höghus. Lekplatsen kommer inte att upprustas utan hålls trygg och funktionsduglig till slutet av sin livscykel. Kommunens depå som ligger intill kommer också att flyttas bort från området.

Åkersvängens lekplats ligger i sin tur väldigt nära Åkerbrinkens lekplats och idrottshallens lekplats ligger i närheten av både daghemmen Jukola och Lilla Aleksis gård och Bildningscampuset Sjundeå hjärtas skolgård. Även Parkstigens lekplats ligger intill Sjundeå hjärta.

Här kan du bekanta dig med lekplatsutredningen (på finska).

En bänk, en rutschkana och en lekstuga i en lekpark.

Löparvägens lekplats klassas som områdeslekplats.