Övervakat umgänge

Man kan överväga övervakat umgänge mellan barnet och en förälder, om det till umgänget mellan barnet och föräldern hänför sig hot eller särskild omsorg gentemot barnet. Situationen kan vara oroväckande om den förälder som umgås med barnet inte kan ta hand om barnet eller behandlar barnet på ett sätt som inte är till fördel för barnet. En grund kan också vara äventyrande av barnets mentala hälsa. Barnet kan exempelvis vara ängsligt och traumatiserat, för att ha varit tvungen att uppleva våld mellan föräldrarna. Den föräldern som ska umgås kan vara en rusmedels-, drog- eller medicinmissbrukare, ha mentala problem, uppföra sig våldsamt eller så har barnet blivit sexuellt utnyttjat.

Övervakat umgänge kan användas i sådana situationer som man känner oro för att barnet olovligt skulle föras ut ur landet. Det finns också situationer då oron inte riktar sig mot umgänget eller barnet, men barnet har helt enkelt inte träffat sina föräldrar tidigare eller kontak-ten har varit mycket liten. Som bakgrund till situationen kan ligga konflikter mellan föräldrarna eller närföräldernas negativa inverkan på barnet.

Om umgänget mellan barnet och föräldern inte förverkligas på normalt sätt hemma hos distansföräldern, kan träffarna ordnas på grund av motiverade skäl under olika grads övervakning.

Syftet med övervakat umgänge mellan barnet och föräldern är att umgängesrätten förverkligas i enlighet med barnets fördel. Det kan vara fråga om övervakat byte, stött umgänge eller övervakat umgänge.

Det övervakade umgänget kan genomföras med ett avtal mellan föräldrarna som bestyrkts av socialnämnden eller med ett beslut av en domstol.