Patientombudsmannens tjänster

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.

Patientombudsmannen ger råd och informerar om patientens rättigheter.
Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) poängterar patientens rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras. Ytterligare poängterar lagen patientens rätt till information och hans eller hennes självbestämmanderätt.

Patentombudsmannen skall:

  • ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  • bistå patienten i frågor som nämns anmärkning, klagan eller patientskadeanmälan
  • informera om patientens rättigheter
  • även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda


Patientombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga patienternas intresse. Patientombudsmannens uppgift är rådgivande. Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten eller om fel eller försummelse förekommit i patientens vård. Patientombudsmannen kan agera mellanhand för en klient och en anställd i problematiska situationer.

Patientombudsmannen är i socialbranchens kompetenscenter Socialkompetes tjänst. Servicen är avgiftsfri för klienten.

Blanketter

Anmärkning som gäller vård eller bemötande av patient

Kontaktuppgifter

Patientombudsman

Clarissa Peura och Jenni Henttonen

ouh. 040 833 5528


må kl. 12 - 15
ti-to kl. 9 - 12
(ej fredag eller helgdag)

potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi


Patientombudsmannen
Socialkompetens
Sibeliusgatan 6 A 2
04400 Träskända

Mottagning vid behov med tidsbeställning i lokaliteter som patientens hemkommun ordnat.