Planering och byggande

Vägnätet är för tillfället ca 33 kilometer långt. I siffran ingår några kilometer gång- och cykelleder.

Nya vägar byggs enligt den plan som tekniska nämnden årligen fatsställer. Tekniska nämnden godkänner årligen arbetsprogrammet för gator samt gång- och cykelleder och programmet iakttas under de kommande åren.

Arbetsprogram för byggobjekt vid gator samt gång- och cykelleder för åren 2019-2020