Planläggningens nivåer

Landskapsplanen

I markanvändnings- och bygglagen fastställs det centrala innehållet i en landskapsplan. Landskapsplanen presenterar en plan för landskapets områdes- och samhällsstruktur för de kommande årtiondena. Landskapsplanen fungerar som grund för kommuner och andra myndigheter i planeringen av områdesanvändningen.

På Sjundeå kommuns område är det Nylands förbund som utarbetar landskapsplanerna. De fungerar som utgångspunkt för planläggningen i kommunen. På nationell nivå styrs planläggningen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen.

Generalplanen 

Generalplanen är en av kommunen uppgjord markanvändningsplan som skapar grunden och förutsättningarna för förverkligandet av de kommunstrukturella målsättningarna. I generalplanen fastställs kommunens tillväxtområden, tyngdpunktsområdena för och förhållandena mellan boende, arbetsplatser och service, trafiksystemet och rekreationsområdena.

Generalplanen är uppgjord för hela kommunen. En delgeneralplan uppgörs för ett delområde i kommunen. General- och delgeneralplanerna godkänns i kommunfullmäktige. Generalplanen styr sedan å sin sida uppgörandet av detaljplanerna (markanvändnings- och bygglagen § 39).

Detaljplanen

För detaljerat arrangerande, byggande och utvecklande av område uppgörs en detaljplan. Detaljplanen anvisar de behövliga områdena för planläggning och styr byggandet och övrig markanvändning. För strandområden uppgörs en stranddetaljplan.

Detaljplaner som har stora verkningar och deras ändringar godkänns i kommunfullmäktige. Tekniska nämnden godkänner detaljplaner som har ringa verkningar och ändringar i dem.

Markanvändnings-och bygglagen förutsätter att man informerar om ett planeprojekt anhängiggörs. Man kan informera om anhängiggörandet exempelvis i planläggningsöversikten eller med en kungörelse i tidningen.

Planläggningsbestämmelserna kompletteras av byggnadsordningen som kommunfullmäktige godkänt. Den fungerar också som anvisningar i verkställandet av projekt utanför detaljplaneområdena. Markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen, en delgeneralplanen eller generalplan med rättsverkan, en detaljplan och Finlands byggbestämmelsesamling går före byggnadsordningen.