Planlägningens framkridning och deltagandet i den

Inledande: initiativ och ansökan

Nya planer uppgörs främst till sådana områden som ägs av kommunen och då är det kommunen som tar initiativ till planen. Men en markägare eller ett företag kan också ta initiativ till att börja göra en plan. Initiativet görs skriftligt med en separat blankett. Tekniska nämnden behandlar initiativen,
Ansökan om planläggning eller planändring

Anhängiggörande

Inledandet av planläggningen kungörs på kommunens anslagstavla, webbplats samt i tidningarna Västra Nyland och Kirkkonummen Sanomat. Om projektet redan ingått i planläggningsöversikten, behöver anhängiggörandet inte kungöras separat.

Beredning och program för deltagande och bedömning (PDB)

Under beredningsskedet avgränsas det preliminära planområdet, fastställs de delaktiga och behoven för utredningar och så utreds utgångsuppgifterna. Utgående från beredningen utarbetar man ett program för deltagande och bedömning. I programmet för deltagande och bedömning beskriver man planarbetets mål och utgångspunkter, hur beredningen och beslutsfattandet framskrider, bedömningssätten för planens konsekvenser och informerandet.

Planutkast

I utkastskedet utarbetas ett planutkast i vilket man strävar efter att bereda så att det så bra som möjligt motsvarar de uppställda målen. Tekniska nämnden behandlar planutkastet och de övriga handlingarna samt lägger dem fram till påseende för att andra ska kunna lämna in åsikter i enlighet med 30 § i MBL. Utkastet ska vara framlagt i 30 dagar, eller om planen har små konsekvenser i 14 dagar. Tekniska nämnden behandlar de inlämnade åsikterna och svaren på dem. Utgående från de inlämnade åsikterna kompletteras handlingarna och planförslaget bereds.

Planförslag

Planutkastet utarbetas till ett planförslag. Förslaget ska vara framlagt i 30 dagar och i 14 dagar då det gäller planer som har ringa verkningar i enlighet med 27 § i MBF. Utlåtandes bes av de instanser som nämnts i planförslaget. Man kan också lämna in anmärkningar om planförslaget. Tekniska nämnden behandlar de inlämnade anmärkningar och utlåtandena samt svaren på dem.

Godkännande

Tekniska nämnden godkänner planförslag som har ringa verkningar. Annars ska kommunstyrelsen behandla ett av tekniska nämnden godkänt planförslag. Kommunstyrelsen framför till kommunfullmäktige godkännandet av planen. Kommunfullmäktige kan godkänna planen eller skicka den till ny beredning.

Planer som har ringa verkningar publiceras på kommunens webbplats under kungörelser och på tekniska kansliets anslagstavla (Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå). Större planläggningsprojekt - och planändringar som godkänts av fullmäktige publiceras på kommunens webbplats under kungörelser samt på kommunhusets anslagstavla (Lepopirttivägen 80, 02570).

Besvär över plan

Efter att planen har godkänts börjar den besvärstid som avses i MBL. I planändringar har de som saken gäller, kommunens medlemmar, vissa sammanslutningar och statliga myndigheter rätt att lämna in besvär. Rätten att lämna in besvär över detaljplaneändringar som har ringa verkningar är mer begränsad.
Besvär över planen lämnas in till Helsingfors förvaltningsdomstol inom besvärstiden (MBL).

Ikraftträdande

En plan vinner laga kraft, när besvärstiden har gått ut och det inte lämnats in besvär över planen och beslutet om godkännandet har kungjorts.

Mer information hur planläggningen framskrider på

Eija Hasu
Markanvändningschef
044 386 1286
fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Miljöförvaltningens webbplats