Rehabiliterande dagverksamhet

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.


Syftet med den rehabiliterande dagverksamheten är att stöda äldre personer, minnessjuka samt klienter som lider av mentala eller missbrukarproblem att bo hemma. Verksamheten grundar sig på bedömningen av klientens resurser och på verksamhet som främjar rehabiliterandet och det sociala umgänget.


Verksamheten är förebyggande och stöder rehabiliteringen samt främjar den mentala vitaliteten och de sociala förhållandena. Verksamheten grundar sig på upprätthållandet av klientens egna resurser och funktionsförmåga samt strävar efter att trygga boendet hemma så länge som möjligt. Den rehabiliterande dagverksamheten utgår från kunderna och varje kund beaktas som en individ.

Klienter

Rehabiliterande dagverksamhet riktas främst mot äldre personer som bor hemma och vars funktionsförmåga har försvagats. De personer som deltar i den rehabiliterande dagverksamheten kan på grund av sin hälsa eller kondition inte delta i andra verksamheter utom hemmet som olika föreningar ordnar. Verksamheten riktas mot klienter som omfattas av kommunens regelbundna hemvård eller behöver hjälp av en anhörig för att uppfylla kommunens kriterier för beviljande av hemvård. Därtill är dagverksamheten ett alternativ för ordnade av närståendevårdarens lagstadgade ledighet.

De som deltar i dagverksamheten ska med hjälp av en handledare klara av de dagliga sysslorna och kunna delta i regelbunden gruppverksamhet.

Ansökande om en plats i verksamheten

Man söker sig till den rehabiliterande dagverksamheten genom att kontakta förman för omsorgstjänster. Det kan vara klienten själv eller en anhörig, läkare, hemvården eller bäddavdelningen som tar kontakt. Man ansöker om en plats i verksamheten med en separat blankett (länk) som även kan fås av hemvården eller även avhämtas vid bäddavdelningen.

Ansökan till äldreservicen för bedömningen av servicebehovet

Beviljande av en plats i den rehabiliterande dagverksamheten

Beviljande av service inom den rehabiliterande dagverksamheten grundar sig på klientens skriftliga ansökan samt på en utvärdering av servicebehovet. Ansökan behandlas i SAS-arbetsgruppen. I utvärderingen använder man som hjälp för utvärderandet av funktionsförmågan etablerade mätare så som RaVa, MMSE och GDS 15.

Det fattas ett tjänsteinnehavarbeslut om beviljandet och avslutandet av rehabiliterande dagverksamhet. För klienten uppgörs en vård- och serviceplan, av vilken målsättningen för dagverksamhetsperioden framgår.

Fortgående rehabiliterande dagverksamhet

Rehabiliterande dagverksamhet kan beviljas som fortgående verksamhet för klienter som närståendevårdas eller för klienter som får rehabilitering på grund av en medelsvår eller svår minnessjukdom.

Tre månaders rehabiliterande dagverksamhetsperiod

En tre månaders period inom dagverksamheten är främst avsedd för rehabilitering för minnessjuka samt för andra som har behov av tillfälligt stöd. När perioden avslutas kan klienten lämna in en ny ansökan för dagverksamhet, om de målsättningar som uppställts i vård- och serviceplanen för perioden inte har förverkligats. Dagverksamhetsperioden kan fortsätta genast när perioden tar slut om en fortsättning anses vara nödvändig.

Klientavgifter

Klientavgifterna fastställs årligen av grundtrygghetsnämnden i samband med justeringen av klientavgifterna inom social- och hälsovården.

Innehåll

Verksamheten omfattar bl.a. motion i form av friluftsliv och gymnastik, upprätthållande och övande av vardagliga färdigheter samt rehabilitering av minne med hjälp av olika stödande övningar. Med hjälp av rehabiliteringen utvecklar och upprätthåller man dessutom inom dagverksamheten olika färdigheter med anknytning till klienternas funktionsförmåga.

I dagsprogrammet ingår även morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

En viktig del av dagverksamheten är även det sociala umgänget och stödet av referensgruppen. Dagens program anpassas enligt behovet i varje grupp. I dagverksamheten sköter man om uppföljningen av klientens hälsotillstånd samt vid behov om medicineringen och terapeutiska åtgärder.

Verksamma föreningar i Sjundeå


Rehabiliterande dagverksamhet

Charlotta Lönnqvists väg 3 B
02580 Sjundeå


Tilläggsuppgifter

Dagverksamhetens närvårdare
må-to
044 369 1080

Ergoterapeut
må-fre
050 386 0830

Förman för omsorgstjänster
050 386 0839