Reparationsunderstöd och ändringsarbeten i bostäder

Kommunen kan bevilja bidrag enligt prövning för ändringsarbeten i bostäder i enlighet med det som stadgas i socialvårdslagen. De ändringsarbeten i bostäderna som socialvårdslagen föreskriver kan utföras då iståndsättande och utrustning av bostaden är nödvändigt för att en äldre ska klara sig i hemförhållandena och för att undvika långvarig vård dygnet runt. Ändringsarbeten i den egna bostaden beviljas inte om sökanden är i kö för en plats i serviceboende. Bidragen gäller nödvändiga, smärre iståndsättnings-, reparations- och ändringsarbeten i de äldres bostäder (t.ex. avlägsnande av trösklar eller insättande av stödhandtag och ramper) inte egentliga grundreparationsarbeten.

Målsättningen är att de äldre i första hand också själva har omsorg om reparation och iståndsättning av sin bostad så att den motsvarar behoven och funktionsförmågan.

Vid beviljande av bidrag för ändringsarbeten i bostäder i enlighet med socialvårdslagen beaktas den sökandes inkomster. De tillåtna bruttoinkomsterna för ensam boende är 1 200 €/mån och i  parförhållande sammanlagt 1 900 €/mån. Som inkomster räknas inte bostadsbidrag, fronttillägg eller handikapp bidrag/vårdbidrag för pensionstagare.

Inkomstutredning för ändringsarbete i bostaden (lomake)

Blanketten returneras till: 
Sjundeå kommun
Grundtrygghetsavdelningen
Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå

Reparationsunderstöden har övergått från kommunerna till ARA

I enlighet med lagen som trädde i kraft i början av år 2017 är det inte längre kommunerna utan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA som ansvarar för reparationsunderstöden.Kunderna kan ansöka om reparationsunderstöd via ARA:s webbtjänst på webbplatsen www.ara.fi. Användningen av det elektroniska systemet försnabbar behandlingen av ansökningar och förbättrar kundernas möjligheter att följa med sin ansökan. Personkunderna kan även lämna in sin ansökan som pappersversion. Understödsformerna som beviljas är reparationsunderstöd för bostäder, understöd för installation av hiss i efterhand samt hinderlöshetsunderstöd.


Understöds blankett

Mer information
Vårdenhetschef
044 386 12 72