Reparationsunderstöd och ändringsarbeten i bostäder enligt socialvårdslagen

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Bidrag enligt socialvårdslagen för ändringsarbeten i bostäder kan beviljas enligt kommunens prövning inom ramen för anslag. De ändringsarbeten i bostäderna som socialvårdslagen föreskriver kan utföras då iståndsättande och utrustning av bostaden är nödvändigt för att en äldre ska klara sig i hemförhållandena och för att undvika långvarig vård dygnet runt.

Ändringsarbeten i den egna bostaden beviljas inte om sökanden är i kö för en plats i serviceboende.  Bidragen gäller nödvändiga, smärre iståndsättnings-, reparations- och ändringsarbeten i de äldres bostäder (t.ex. avlägsnande av trösklar eller insättande av stödhandtag och ramper) inte egentliga grundreparationsarbeten.

Mottagare av bidrag ska vara person som får vårdbidrag för pensionstagare från Folkpensionsanstalten, och för vem det är svårt att röra sig eller utföra annat i sin bostad på grund av sjukdom eller ålder.

Målet är i första hand att även de äldre själva sörjer för reparation och iståndsättning av sin bostad så att den motsvarar de egna behoven och funktionsförmågan. 

Vid beviljande av bidrag för ändringsarbeten i bostäder i enlighet med socialvårdslagen beaktas den sökandes inkomster. De tillåtna bruttoinkomsterna för ensamboende är 1 200 €/mån och i parförhållande sammanlagt 1 900 €/mån.  Som inkomster räknas inte bostadsbidrag, fronttillägg eller handikappbidrag/vårdbidrag för pensionstagare.

Inkomstutredning för ändringsarbete i bostaden  

Blanketten returneras till: 
Sjundeå kommun
Grundtrygghetsavdelningen
Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå

Reparationsunderstöden har övergått från kommunerna till ARA

Enligt lagen som trädde i kraft i början av år 2017 är det inte längre kommunerna som ansvarar för reparationsunderstöd. Det är Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA som ansvarar för understöden.
En kund kan ansöka om reparationsunderstöd via ARA:s webbtjänst på webbplatsen www.ara.fi.

Användningen av det elektroniska systemet försnabbar behandlingen av ansökningar och förbättrar kundens möjligheter att följa med sin ansökan. Personkunder kan även lämna in sin ansökan som pappersversion.  Understödsformerna som beviljas är reparationsunderstöd för bostäder, understöd för installation av hiss i efterhand samt hinderlöshetsunderstöd.
Webb-blankett för understöd

Tilläggsinformation

Vårdservicechef
044 386 1272

Socialhandledare

09 26061201
tfn tid må.–ons. kl. 12–13