Rivningstillstånd eller -anmälan

Rivningstillstånd krävs för att riva byggnad eller en del av byggnaden på detaljplaneområde eller på ett område där rivningsförbud gäller medan man uppgör detaljplan. Tillståndet behövs även om det finns en bestämmelse om det i generalplanen.

Man behöver inte tillstånd om ett i kraft varande byggnadstillstånd eller en godkänd gatu- /vägplan förutsätter att byggnaden rivs. Tillstånd behövs inte heller för att riva en ekonomibyggnad eller annan byggnad av mindre vikt, med undantag av historiskt värdefulla byggnader eller byggnader som har ett värde ur byggnadskonstens synpunkt.

Man bör alltid skriftligen meddela den byggnadsövervakande myndigheten om rivning av byggnad 30 dagar före påbörjandet av rivning (rivningsanmälan).

Rivningsansökan/rivningsanmälan och Guide för husrivning finns på sidan anvisningar och blanketter