Serviceplanen

I samband med beviljande av socialservice, ska en serviceplan uppgöras. Av serviceplanen ska tillräckligt detaljerat framgå klientens individuella situation till den del som den är relevant, när beslut om servicens innehåll, genomförandemetod och omfattning fattas. I tillägg till omständigheter som hänför sig till klientens funktionsnedsättning och sjukdom, förutsätter utredningen av klientens individuella situation också att man fäster avseende vid klientens sociala ställning (bl.a. förvärvsarbete, studier, bostadsform, familjerelationer). En serviceplan uppgörs för alla handikappservicens klienter, om det inte är fråga om tillfällig rådgivning och handledning eller om det inte i övrigt är uppenbart onödigt att utarbeta en plan.

Om en klient på grund av sjukdom, nedsatt psykisk funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak inte kan delta i och påverka planeringen av de tjänster som erbjuds honom eller henne eller om klienten inte förstår olika alternativ till lösningar och deras verkningar, ska klientens vilja utredas tillsammans med hans eller hennes lagliga företrädare (exempelvis en utsedd intressebevakare eller ett barns vårdnadshavare), en anhörig (föräldrar, sambo, en person som lever i ett registrerat parförhållande) eller hans eller hennes närstående (make eller maka).

Serviceplanen är en verksamhetsplan mellan klienten och den som ordnar socialvård. De tjänster och stödåtgärder som är antecknade i serviceplanen ska beviljas klienten, om det inte är motiverat att handla på annat sätt. Serviceplanen binder kommunen och ett myndighetsbeslut som avviker från planen förutsätter en särskild motivering. Ett avvikande ska alltid motiveras separat. En motiverad orsak kan exempelvis vara att klientens servicebehov har ändrats efter att serviceplanen har uppgjorts.

Det är klientens hemkommun som ansvarar för uppgörande av serviceplanen. Enligt § 3a i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska för utredandet av en handikappads behov av service och stöd, utan obefogat dröjsmål, en serviceplan göras upp enligt vad som bestäms i 7 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Utöver serviceplanen antecknas i specialomsorgsprogrammet den service som med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp erbjuds handikappade personer och som behövs för att förverkliga specialomsorgen.

.