Situationsöversikt om Sjundeå kommuns verksamheter på grund av coronavirussituationen (14.5.2020)

14.05.2020 15:51

Kategori:

Statsrådet har gett anvisningar som gäller all kommunal service. Sjundeå kommun anpassar sin verksamhet enligt dessa bestämmelser.

Kommunens coronagrupp sammanträder en gång i veckan, vid behov oftare. Man uppdaterar dessa sidor omedelbart om det finns någonting nytt att informera. Kommunen rekommenderar att alla följer med Institutets för hälsa och välfärd och Hälsovårdsministeriets meddelanden och instruktioner.

Förvaltning

Sjundeå kommunhus är stängt tillsvidare. Ärenden kan fortfarande uträttas per telefon 09 260 611 må-fr kl. 9-15 och per e-post. Nödvändig service och socialbyrån tjänster sköts vid behov med tidsbeställning. Kommunen har inhiberat alla sina tillställningar fram till 31.5.2020.

Man strävar till att förverkliga alla möten på distans. Personalen har fått instruktioner om att i mån av möjligheterna arbeta på distans.

Grundtrygghet

Enligt rekommendationerna ska kommunen begränsa vården i enlighet med den lokala situationen med coronaviruset. Coronaviruset har spridit sig mest på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktets område. På detta sätt kan resurserna inom hälsovården styras till brådskande och nödvändig service.

Enligt statsrådets förordning som trädde i kraft 18.3.2020 kan kommunen avstå från att iaktta tidsfristen i hälsovårdslagen (s.k. vårdgaranti) vid ordnandet av icke brådskande vård.

Hälsovårdservice

Verksamheten på Sjundeå hälsostation fortsätter med följande särskilda observationer:

1. Kontakta alltid hälsostationen per telefon innan du kommer, ring till återuppringninssystemet tfn 09 -2606 1430. Kontaktbegäran kan du lämna även elektroniskt genom KLINIK-servicen, www.siuntio.fi/klikkaaoire

2. Vid misstänkt coronavirussmitta och för att få testsvar kontakta hälsostationen vardagar kl. 8-16 tfn 09 26061430.

Tandkliniken

Friska patienter (angående corona) som behöver brådskande tandvård vårdas fortfarande på Sjundeås tandklinik under tjänstetiden. Om du har även lindriga symtom i luftvägarna eller du är eventuellt utsatt för coronaviruset, utvärderas behovet av vård per telefon på tandkliniken i Sjundeå, men vård ges inom specialsjukvården i Helsingfors.

Rådgivning, skolhälsovård, fysioterapi och hjälpmedelutlåning fungerar i huvudsak normalt.

Psyk.sjukskötarens mottagning betjänar per telefon och som distansservice.

Ergoterapeutens (kommunens egen) mottagningar är inhiberade tillsvidare.

Seniorservice

Rehabiliterande dagverksamhet är stängd tillsvidare och årskontroller för närståendevård (för personer över 65 år) är inhiberade tillsvidare.

Socialservice
Socialservicen för barn, familjer och vuxna fungerar nästan normalt men man undviker hembesök och föredrar service per telefon och på distans. I nödvändiga och brådskande situationer även klientbesök och -diskussion vid behov.

Årskontroller för närståendevård (både för personer över 65 år och barn) är inhiberade tillsvidare.

Telefontider för arbetstagare inom socialservicen fungerar normalt, må-fr kl. 12 -13.

I brådskande ärenden kan klienterna kontakta kommunen vardagar kl. 8 - 15.45 tfn: 044 386 10 32.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Enligt regeringens beslut av 29.4. avvecklas begränsningarna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen utgående från hälsomyndigheternas bedömning. Man återgår tryggt och kontrollerat till småbarnspedagogik och förskoleundervisning fr.o.m. 14.5.2020. Man får inte i fortsättningen heller komma till verksamhetsenheterna om man är sjuk eller har symtom. Vid den trygga återvändningen beaktas bl.a. effektiverad hygien, och vid avlämnings- och inhämtningssituationer vistas man så kort tid som möjligt på småbarnspedagogikenheternas område. Verksamheten sker ofta utomhus och utnyttjar näromgivningen och naturen. Småbarnspedagogiken klientavgifter återgår 14.5.2020 till normala såsom det bestäms i lagen om småbarnspedagogikens klientavgifter.

Mer information av småbarnspedagogikens personal.

Bibliotek, kommunens servicepunkt och HRT-punkt

Fr.o.m. den 11.5.2020 och enligt sommarens öppethållningstider, är det möjligt att låna reserverade böcker via självbetjäningen från Sjundeå kommunbibliotek. De reserverade böckerna är möjliga att låna endast via självbetjäningsautomaten. All material återlämnas till återlämningsluckan utanför biblioteket.

Vi rekommenderar självständig bokning via nätbiblioteket, i mån av möjlighet. Kunden kan inte själv söka böckerna i hyllan, och största delen av biblioteksutrymmet är enligt regeringens direktiv stängt. I den öppna delen av biblioteket kan man inte heller stanna.

Bibliotekslokalen, kommunens servicepunkt och HRT-punkten öppnas 1.6. med beaktande av myndigheters anvisningar.

Ungdomstjänster

Ungdomslokal Walkers verksamhet förverkligas på den virtuella ungdomslokalen via Discord-service. Länk till WebWalkers: https://discord.gg/g2TKMV6
WebWalkers är öppet ti-to kl. 16-19 och fr 14-17.
Verksamhet också i sociala medier: Instagram, Snapchat och Facebook: siuntionwalkers

Sökande ungdomsarbetare stöder ungdomar per telefon, digitalt och vid behov genom besök. Sökande ungdomsarbetare kan träffas per telefon, genom WhatsApp och per e-post.

Kontaktuppgifter: Ville Schoultz 044 386 1241, ville.schoultz@siuntio.fi
Rasmus Sulonen 044 386 1065, rasmus.sulonen@siuntio.fi Somekanaler: Instagram: siuntionetsivanuorisotyo, Facebook: siuntionetsivat.

Idrottstjänster

Enligt riksomfattande linjedragning öppnas idrottsplatserna utomhus som kommunen förvaltar över 14.5.2020 och då kan man träna under ledning och övervakning på de turer som har beviljats. Man undviker närkontakter och iakttar begränsningar om sammankomster enligt följande: 14.-31.5.2020 gruppstorlek högst 10 personer och fr.o.m. 1.6.2020 gruppstorleken högs 50 personer.

Sommarens användarturer för idrottställen utom- och inomhus kan ansökas om och ansökning för användarturer under verksamhetsperioden 2020-2021 inleds snart.

Hobbylokaler och -ställen och övriga idrottsställen öppnas gradvis fr.o.m. 1.6.2020. Säkerheten för inomhuslokaler och begränsade områden utomhus försäkras genom att begränsa antalet deltagare, att beakta säkerhetsavstånden och att iaktta anvisningar om hygien.

Arbetsverkstaden Ström

Under tiden 18.3. – 31.5.2020 har Arbetsverkstaden Ström förverkligat och förverkligar arbete på distans och vid behov närarbete i grupper med högst 5 personer med beaktande av anvisningar om avstånd och hygien.

Arbetsverkstaden Ström öppnar sina dörrar 1.6.2020. Verksamheten fortsätter med samma tidtabell och gruppindelning som före restriktionerna. Verksamhetens säkerhet försäkras genom att begränsa antalet klienter och att beakta anvisningar om avstånd och hygien.

Tekniska kansliet

Tekniska kansliet är stängt men servicen fungerar i huvudsak normalt. Personalen arbetar mestadels på distans och man ska komma överens om besöken per telefon, kommunens växel 09 260 611 eller per e-post tekninen@siuntio.fi. Besöken ordnas på kontoret. Service för tillståndsärenden fungerar i byggnadstillsynen.

Temaplan finns på bibliotekets fönster. Därtill finns objektspecifika förslag till ändringar i generalplanen i tekniska kansliet. Vid behov kan besök ordnas hos planeringschefen. Kontakt per telefon; kommunens växel 09 260 611 må-fr kl. 9 –15