Sjundeå kommun erbjuder att hyra ut ett markområde vid Störsvik badstrand för upprätthållande av strandcafé

15.04.2019 09:00

Kategori: Turism & Fritid Boende & Miljö

Sjundeå kommun hyr ut ett markområde (ca 50 m2) för tiden  1.6.2019 – 31.8.2019. Hyresgästen har rätt att hämta till området en tillfällig cafébyggnad eller cafévagn.

Områdes hyrs ut enligt följande urvalskriterier:

10 %       Priset (Hyran som erläggs för tiden) (0-10p)      

30 %       Tidigare verksamhet och erfarenhet inom branschen (0-30p)                  

60 %       Servicekonceptet (bla. produkterna, öppethållningstider, beskrivning av den planerade verksamheten) (0-60p) 

Hyrestagaren ordnar själv med egna medel utrymmen till platsen och sätter upp dem på ändamålsenligt sätt samt har de behövliga loven från instanser för näringsidkande (bla. hälsovårdsmyndigheterna) samt gör upp egna avfallshanteringsavtal vid behov. På området finns en elanslutning. Hyrestagaren svarar för elkostnader enligt användning. Hyrestagaren ger en 1000 euros garantisumma för att hålla området snyggt, som bör uppvisas ett kvitto på till kommunens konto senast 30.5.2019. Summan återbetalas, när området har städats och lämnats tillbaka och caféverksamheten avlägsnats senast den 30.9.2019.

Företaget bör dessutom komma med en kort skriftlig miljöplan, som innehåller åtgärder, med vilka man vill iaktta miljösynpunkter under avtalstiden.

Planen bör täcka åtminstone följande:

- Sortering och minskning av avfallet
- Caféets utseende (plan) samt dess inverkan på områdets trivsamhet
- Miljöplanen ingår i servicehelhetens poängsättning
- I hyresanbuden bör uppges hela periodens hyra (moms 0 %)

Som bilaga till anbuden bör det finnas ett intyg på betalda skatter och socialskyddsavgifter samt försäkringsbolags intyg över lagstadgade försäkringsbetalningar. Intygen för inte vara äldra än två månader räknat från dagen som anbuden inlämnas. Om det finns skatteskulter eller obetalda skatteavgifter, som bör det framgå ur intygen, om man har gjort upp en betalningsplan. Till anbuden bör också bifogas ett utdrag ur handelsregistret.

Anbuden bedöms fritt enligt ovan nämnda urvalskriterier, den som har fått det högsta poängtalet väljs. Kommunen förbehåller sig rätt att fritt godkänna eller förkasta de gjorda anbuden.

Ett skriftligt anbud med arbetsplan och bilagor skickas per e-post senast 15.5.2019 kl. 12.00 till adressen tekninen@siuntio.fi

I adressfältet skrivs “Anbud Störsviks badstrands café”   

Förfrågningar:

Byggchef Ilmari Viljanen, epost ilmari.viljanen@siuntio.fi, tel. 044-3861180.