Sjundeå kommun strävar till en effektivare screening av livmoderhalscancer med HPV-test

14.12.2018 09:55

Kategori:

Sjundeå kommun strävar till en effektivare screening av livmoderhalscancer med HPV-test

HUSLAB som genomför screeningen av livmoderhalscancer för Sjundeå förnyar screeningprogrammet för livmoderhalscancer från och med början av 2019. I det nya programmet kommer papillomvirus- (HPV-) testet att användas som det huvudsakliga screeningtestet istället för det nuvarande Pap-testet för kvinnor över 30 år. HPV-smitta, alltså papillomvirussmitta är den mest betydande riskfaktorn för livmoderhalscancer. Bland åldersgruppen 25 år är antalet fall av papillomvirussmitta som läker av sig själv så stor att Pap-testet fortfarande används som screeningtest bland dem.

Bakgrund. Genom det nuvarande Pap-testet som grundar sig på en befolkningsbaserad screening har det varit möjligt att förebygga cirka 80 % av fallen av livmoderhalscancer och dödsfallen som den medför, men dess effekt har nått sin kulmen. Förekomsten av livmoderhalscancer har ökat sedan 1990-talet hos kvinnor under 40 år på grund av ändrade sexvanor och ökad rökning. Förekomsten hos dem är nu på samma nivå som före screeningen inleddes på 1960-talet.

Nya screeninggrupper. Nuförtiden är den första toppen av förekomst av cancer i ålder 30-35 när screeningen börjar och förekomsten ökar igen hos kvinnor över 60-65 är när screeningen redan upphört. Screeningen av kvinnor i åldern 30-60 som genomförs var femte år utvidgas därför till åldersgrupperna 25 och 65 år i alla kommuner i Nyland. Målet är att hitta de personer som utsätts för en förhöjd risk att få cellförändringar i livmoderhalsen och förhindra i förväg utvecklingen av cancer. I flera undersökningar har det påvisats att utvidgningen av screeningen till 65-åringar ger effekt. Genom att även omfatta 25-åringar i screeningprogrammet minskar även behovet av en extern testning utanför screeningprogrammet vilket görs onödigt ofta bland unga kvinnor.

Ny testpraxis. Flera slumpmässiga undersökningar visar att screeningen som baseras på HPV-testet minskar cancerfallen betydligt mer än screeningen som grundar sig på Pap-testet. Vid screeningen som baseras på HPV-testet tas både ett HPV-prov och ett prov för Pap-testet från deltagaren vid samma besök. Om HPV-testet är negativt får deltagaren en kallelse om fem år. Pap-provet undersöks endast om HPV-testet är positivt (cirka 8 % av deltagarna). Om Pap-testet avviker tydligt anvisas deltagaren till den gynekologiska polikliniken för fortsatta undersökningar. I annat fall testas hon åter efter 13-24 mån (till exempel kommer de som genomgått screeningen 2018 att få en kallelse för kontrolltest 2020). Pap-testet fortgår tillsvidare som det enda screeningtestet i åldersgruppen 25-29  år.

Hur kommer man med i screeninggruppen? Kvinnor som ingår i åldersgrupperna som står i tur för att screenas får enligt tidigare en kallelse till provtagningen per post. Provtagningstidpunkten och -stället som anges i kallelsen kan vid behov bytas ut till en lämpligare enligt anvisningarna i brevet. Det finns ett stort antal HUSLAB-enheter inom hela Nyland.  I fortsättningen skickas en påminnelse till alla som inte deltagit i den första kallelsen enligt rekommendationerna för screeningen. Planen är att man i fortsättningen även ska kunna erbjuda en möjlighet att göra ett HPV-självtest för dem som av någon anledning inte ens har deltagit efter påminnelsekallelsen i provtagningen som genomförs på laboratoriet. Denna verksamhetsmodell pågår som ett pilotförsök i Helsingfors. Ett prov som tas av yrkesutbildad personal är dock det bästa alternativet och den behålls alltså som den primära screeningmetoden. 

HPV-vaccinerade. Åldersgrupperna som har fått HPV-vaccinet kommer snart i screeningåldern. Även de bör delta i screeningarna eftersom vaccinet förhindrar endast en del av HPV-smittorna. När HPV-smittorna minskar är endast HPV-testet tillräckligt känsligt som screeningtest.

HPV-screening i andra länder. Sverige, Norge, Danmark Nederländerna, Norditalien samt Storbritannien har övergått eller håller på att övergå till screening som enbart grundar sig på HPV-testet. I många andra EU-länder förbereds ärendet. I Finland använder redan Tammerfors och Åbo HPV-testet vid screening.

Nyttan av reformerna. Användningen av ett känsligare screeningtest, en ökning med två åldersgrupper i de kommuner där endast de lagstadgade åldersgrupperna kallats samt en ändring av praxis för kallelse för att motsvara rekommendationerna ökar deltagandet i screeningen, minskar förekomsten av cancer och ökar sålunda screeningens effekt. Därför vill man ta i bruk denna praxis i alla kommuner där HUSLAB producerar screeningen.