Coronavaccineringar i Sjundeå ▼

 • Vår följande allmänna vaccindag är 12.7.
 • THL rekommenderar en femte coronavaccindos för personer över tolv år med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Sedan mitten av maj har det konstaterats 11–15 nya fall i veckan i Sjundeå.
 • Personer över tolv år kan skydda sig mot smitta genom att använda munskydd i kollektivtrafiken och inomhus i lokaler där det är svårt att undvika närkontakt.
 • Munskydd rekommenderas i synnerhet för dem som har symtom, dem som söker sig till vård eller test med anledning av coronamisstanke och dem som blivit exponerade.
 • Vaccinering är det överlägset effektivaste sättet att skydda sig mot corona. Även om vaccinen inte helt hindrar smittor ger de ett utmärkt skydd mot allvarlig sjukdom.

Antalet konstaterade coronafall har gått ner, men det förekommer fortfaranade corona i Sjundeå. Sedan mitten av maj har det konstaterats 11–15 nya fall i veckan i Sjundeå.

Sjundeå kommuns grupp för coronakoordinering har utarbetat följande direktiv på basis av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Om du får symtom, även lindriga sådana, stanna hemma i minst fem dygn. Håll trygga avstånd, använd munskydd i alla närkontakter och se till din hand- och hostningshygien.

Coronatestning

Om du får även lindriga symtom, stanna hemma i minst fem dygn och meddela dina egna närkontakter om att de möjligtvis blivit exponerade. Detta är viktigare än någonsin. Också de som inte har symtom bör följa rekommendationer och begränsningar.

Om du har lindriga symtom kan du göra ett snabbtest. Sök dig till laboratorietest enbart om du hör till riskgrupp eller jobbar med patienter. Gravida räknas numera som tillhörande riskgrupp.

Hälsovårdens testningskapacitet bör riktas till dem som behöver test på medicinska grunder  samt till hälsovårdens enheter, vårdanstalter och boendeenheter för riskgrupper. Övriga kan vid behov ta ett snabbtest.

Observera att snabbtestens känslighet för omikronvarianten är lägre än jämfört med de andra virusvarianterna. Om du har symtom och testresultatet är negativt rekommenderar vi att du gör ett nytt test senare. Personer som har symtom ska inte vara i kontakt med andra ens efter att de fått ett negativt resultat.

Vid positivt testresultat

 • kan du få ett sjukintyg. Kontakta hälsocentralen vid behov.
 • kolla här om du har förhöjd risk för blodpropp. Ta kontakt med hälsocentralen för att få läkemedel som förebygger blodpropp om du är gravid eller av annan orsak har förhöjd risk för blodpropp.
 • meddela självmant till dem du varit i kontakt med 2 dygn innan symptomen börjat och möjligtvis även efter att symptomen börjat. Du kan även rekommendera en frivillig karantän på 5 dygn åt dem. Omikronsmittorna framskrider fort och därför är det viktigt att snabbt konstatera smitta (med snabbtest hemma) och omedelbart meddela närkontakter, så att denna handling kunde ha en inverkan.

Om det finns coronasmitta  i din familj

 • och du inte nyligen har insjuknat i corona (under december 2021 eller efter det) eller om du inte har en tämligen färsk boosterdos coronavaccin (2 mån.) rekommenderas frivillig hemkarantän (5 dygn) och upprepad hemmatestning.
 • Om du får symptom eller om hemtestet konstaterar coronasmitta, var sjuk hemma under 5 dygn från symptomens början.
 • Om ditt barn inte nyligen har insjuknat i corona (under december 2021 eller efter det) eller om hen inte har en tämligen färsk boosterdos coronavaccin (2 mån.) rekommenderas frivillig hemkarantän (5 dygn) och upprepad hemmatestning.
 • Om ditt barn får symptom eller om hemtestet är positivt, ska barnet stanna hemma i 5 dygn från symptomens början.
 • Om ditt barn får ett positivt resultat i ett coronatest (hemtest eller officiellt coronatest), meddela om resultat så snabbt som möjligt till daghemsföreståndare, klasslärare och klassföreståndare. Ifall ert barn deltar i eftis, meddela också eftisledaren om smittan.
 • Om du varit sjuk i corona under de senaste två månaderna behöver du inte göra hemtest.

I detta skede köps hemtesten på egen bekostnad. Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat att hemtest kommer att delas ut till skolelever och studerande. Vi meddelar när det finns tester till förfogande.

Vi skriver inte längre isolerings- eller karantänbeslut

Om du i ett laboratorietest konstateras vara smittad av coronaviruset får du anvisningar per textmeddelande. Ta kontakt med hälsocentralen om du behöver ett sjukintyg.

Det är inte längre möjligt att individuellt ge råd till personer som exponerats för corona inom familjen, på jobbet, i skolan, inom småbarnspedagogiken eller på motsvarande ställe. Det är inte heller längre möjligt att försätta dem i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med 12.1.2022 utförs myndighetsspårning stegvis endast i boendeenheter med riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, vårdanstalter och enheter för hälsovård. I övriga situationer, såsom inom familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken försätts exponerade inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Personer som exponerats rekommenderas att på eget initiativ agera för att minska på smittrisken.

Hygienkrav

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i lokaler för kunder och publik. Kraven gäller till och med den 30.6.2022. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika lokaler för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • Kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av lokaler och ytor effektiviseras.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika lokaler för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottslokaler, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut.

Restaurangbegränsningarna gäller i hela Nyland från och med 12.1.

Skolor och småbarnspedagogik 

Daghemmet eller skolan informerar om konstaterade coronasmittfall i gruppen till gruppens andra medlemmar/vårdnadshavare utan att identifiera den insjuknade personen och uppmanar gruppens övriga medlemmar att göra hemtest.

Om ditt barn får ett positivt resultat i ett coronatest (hemtest eller officiellt coronatest), meddela om resultat så snabbt som möjligt till daghemsföreståndare, klasslärare och klassföreståndare. Ifall ert barn deltar i eftis, meddela också eftisledaren om smittan.

Barn som är sjuka får inte komma till daghemmet eller skolan.

Offentliga tillställningar

Södra Finlands regionförvaltningsverk (på finska) har upphävt alla sammankomstbegränsningar. Hälsosäkerheten måste fortfarande beaktas vid användningen av lokaler.

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i lokaler för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika lokaler för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • Kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av lokaler och ytor effektiviseras.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika lokaler för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottslokaler, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut.

Kund- och publiklokaler

Södra Finlands regionförvaltningsverk har utfärdat en bestämmelse om om hälsosäker användning av lokaler i södra Finlans. Aktörerna bör ordna sin verksamhet så att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten kan förebyggas.

Bestämmelserna gäller lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för begränsade mängder kunder eller deltagare, till exemepl idrottslokaler, affärer, bibliotek och museer beroende av antalet personer. Också lokaler som används för allmänna tillställningar omfattas av bestämmelsen.

Aktören kan till exempel

 • begränsa antalet kunder.
 • arrangera kundplatserna rymligt och lokalen säkert.
 • effektivera luftkonditioneringen och rekommendera munskydd i sina lokaler.
 • vidta andra åtgärder som beaktar särdragen i verksamheten.

Bestämmelsen förutsätter att aktörerna gör upp en skriftlig plan över de åtgärderna som förebygger risken för smitta som orsakas av närkontakt.Mer information om bestämmelsen hittar du på regionförvaltningsverkets webbplats.

Dessutom gäller de allmänna hygienkraven (i lagen om smittsamma sjukdomar) som förbättrar hälsosäkerheten i lokaler för kunder och publik i hela Finland till och med den 30.6.2022. Mer information om hygienikraven hittar du här.

Munskydd

Personer över tolv år kan skydda sig mot smitta genom att använda munskydd i kollektivtrafiken och inomhus i lokaler där det är svårt att undvika närkontakt.

Användning av munskydd rekommenderas i synnerhet för om

 • man uppsöker vård eller test med anledning av misstanke om coronasmitta.
 • man har symtom i andningsvägarna, men är tvungen att röra sig utanför hemmet.
 • man vet att man blivit exponerad för coronaviruset (till exempel inom familjen) och närkontakter utanför hemmet inte går att undvika.

De som har symtom rekommenderas i första hand att stanna hemma tills symtomen gått om.

Sjundeå kommun erbjuder fortfarande munskydd till sin personal och till eleverna i skolorna för bruk på eget initiativ.

Det lönar sig att använda sådana munskydd som skyddar även användaren i synnerhet för ovaccinerade personer över 12 år och för alla som har risk att bli svårt sjuka oberoende av vaccinering.

Vaccinering är det överlägset effektivaste sättet att skydda sig mot corona. Även om vaccinen inte helt hindrar smittor ger de ett utmärkt skydd mot allvarlig sjukdom.

THL:s rekommendation om munskydd gäller inte arbetsplatser och arbetssituationer där användningen av munskydd grundar sig på arbetarskydd och kundsäkerhet. I dessa fall är det arbetsgivaren som har ansvaret och Arbetshälsoinstitutet som ger instruktioner.

Vi rekommenderar att munskydd finns till hands för personal och kunder.

Kommuninvånare önskas följa HRT:s och VR:s direktiv om användning av munskydd då man reser i kollektivtrafiken.

Rekommendation om munskydd för social- och hälsovårdspersonalen

Personalen inom social- och hälsovården fortsätter använda munskydd så som arbetsgivaren tidigare instruerat. En systematisk användning av munskydd är viktigt med tanke på arbets- och patientsäkerheten.

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som är i kraft hittas här.

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeå hälsocentral, tidsbokning må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Utanför tjänstetid kl. 16–8 Lojo samjour, tfn 116 117 (avgiftsfri).

Socialtjänsternas rådgivning och jour är öppen varje vardag kl. 8–15:45 tfn. 041 730 6998. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn. 09 816 42439.