Sjundeå svenska skola

Sjundeå svenska skola är den svenskspråkiga skolan i Sjundeå kommun. I skolan finns årskurserna 1 till 6 fördelade i tio basgrupper. Läsåret 2018-2019 har skolan 182 elever, tio basgrupper, en speciallärare, en specialklasslärare, fem timlärare och åtta skolgångsbiträden. 

Efter årskurs sex fortsätter de svenskspråkiga Sjundeåeleverna sin skolgång i Källhagens skola i Virkby eller i Winellska skolan i Kyrkslätt (om de bor i den södra delen av kommunen).
Sjundeå svenska skola ligger i kommunens centrum, ofta kallat Sjundeå station. Skolan invigdes 1970 och ersatte då de byskolor som ännu fanns i kommunen. År 1986 byggdes skolan till för första gången. I november 2003 fick skolan sin andra tillbyggnad och från och med läsårsstarten 2013 togs ytterligare nya utrymmen i bruk. Den svenska förskolan och kommunens eftermiddagsverksamhet flyttade också in i skolans utrymmen hösten 2013.

Rastis

Läsåret 2014-2015 startade ett rastaktivitetsprojekt i kommunens alla skolor. Målet med projektet är att få eleverna att röra på sig mera. I praktiken går det ut på att elever i åk 4-6, så kallade rastisar, leder olika lekar för andra elever i genomsnitt två gånger I veckan under långrasterna. Att delta i aktiviteterna är frivilligt. Rastisarna har fått utbildning för ändamålet. 
Rastisverksamheten fortsätter detta läsår i vår skola.

Verksamhetsberättelse 2016-2017
Verksamhetsplan 2017-2018
Ordningsregler

Hem och skola

Hem och skola i Sjundeå är en föräldraförening för oss föräldrar, för lärare och medarbetare  i skolan och inte minst för våra elever. Vi jobbar för att stärka kontakten mellan skolan och  hemmet och vår målsättning är att skapa ett öppet diskussionsklimat och stark gemenskap i Sjundeå svenska skola. Vi vill på olika sätt stöda och delta i skolvardagen; det kan gälla jippon och evenemang, materialanskaffningar, värde -eller inspirationsdiskussioner, skolutfärder eller teaterbesök. Hem och Skola i Sjundeå gervarje år ett stipendium till varje klass i skolan. Vårt mål är att se till alla elevers och hela skolans bästa.I styrelsen sitter två representanter från varje årskurs, exempelvis klassföräldrar som klassen väljer vid klassens första möte varje höst. Det betyder att vi är en stor grupp, 12 föräldrar och en lärarrepresentant. Våra styrelsemöten är alltid öppna för alla föräldrar! Hem och skola uppbär en medlemsavgift av varje årskurs, 100€ / år skurs. (beslut från årsmötet i september 2016)
Var inte rädd för att ta kontakt, tipsa oss och önska dig verksamhet! Du får ha idéer utan att för den skull behöva vara den som förverkligar dem. Alla är välkomna att delta på sitt eget sätt. Ju fler vi är som jobbar för elevernas bästa desto roligare och bättre.

Följ Hem och skola på Facebook

Vi finns också på förbundets hemsida

Du kan också direkt kontakta ordförande
Unni Malmgren
040 0129 430

Yhteystiedot

Sjundeå Svenska skola
Koulutie 3
02580 Siuntio

sss(at)edu.siuntio.fi

Rektor Katarina Lodenius
044 386 1291

Koulusihteeri Nina Holmberg
050 386 0847

Lärarrum
09 2606 1262

Speciallärare
044 386 1202

Kök
050 511 4902

Övrig personal