Skolornas klubbverksamhet

Syftet med skolornas klubbverksamhet är att erbjuda mångsidig och trevlig fritidsverksamhet. Verksamheten skall utveckla elevernas kunnande och färdigheter. Elevernas sociala och kommunikativa färdigheter främjas genom att elever i olika åldrar har gemensamma aktiviteter. I klubbverksamheten utvecklas elevens sociala och kommunikationsfärdigheter eftersom verksamheten sker över årskursgränserna.

Klubbverksamheten verkställs tillsamman med skolans personal och aktörer i tredje sektorn. Deltagandet är frivilligt och kostnadsfritt för barnen. Klubben verkställs om deltagarantalet är minst 5.

Klubbarna samlas varje vecka om inte annat informerats. Klubbledaren fastställer alla klubbgångar under första träffen. En plats i klubben beviljas för hela läsåret. Vårdnadshavaren behöver inte anmäla sitt barn på nytt till klubben under våren om det är frågan om fortsatt klubbverksamhet från hösten. 

Man kan ansöka om plats även efter den egentliga ansökningstiden genom att kontakta bildningskansliet, sivistystoimist(at)siuntio.fi. De elever vars vårdnadshavare ansökt om plats senare placeras på eventuella lediga platser eller platser som blir lediga under verksamhetsåret.

Sjundeå kommuns plan för klubbverksamhet 2018-2019

Du kan bekanta dig med vårterminens 2018 klubbpalett och klubbarnas innehåll uppdateras inom kort

Du kan bekanta dig med höstterminens 2017 klubbpalett och klubbarnas innehåll uppdateras inom kort

Höstterminen veckorna 41-50. För övrigt följs skolornas arbets- och lovtider.

Vårterminen inleds vecka 3. Avslutning för verksamheten meddelas skilt. 

Anmälan till klubbverksamhet

Anmälan till klubbverksamhet som börjar höstterminen 2018 kan göras i september. Närmare uppgifter skickas till vårdnadshavarna via Wilma.

Ansökan till verksamheten görs elektroniskt via Wilma. För varje klubb har det skapats en skild evenemangsinbjudan.

Anmälningen till en klubb sker genom att öppna händelsen och sedan klicka på knappen Boka vid vald tidpunkt (Ilmoittaudu). Om knappen inte är aktiv är klubben redan full eller så har anmälningstiden gått ut. Anmälan är klar så fort du har tryckt på knappen Boka. Du kan annullera en anmälan tills att annulleringstiden går ut. Därefter kan platsen annulleras endast skriftligt genom att kontakta kommunens bildningskansli, sivistystoimisto(at)siuntio.fi.

Eftersom det finns ett begränsat antal platser i klubbarna strävar man efter att dela ut platserna jämlikt, vilket betyder att en elev kan anmälas till en klubb under läsåret.

Klubbverksamhet och skolskjuts

Man strävar efter att ordna skolornas klubbverksamhet, så att även de elever som beviljats skjuts, kan delta i klubbarna med beaktande av skjutstidtabellerna. Utbildningsanordnaren är inte skyldig att sköta om skolskjutsen till skolans klubb, hem från klubben eller från klubben till daghemmet. En elev kan ändå genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer, använda senare så att eleven har möjlighet att delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten innan eller efter skoldagen eller för skjuts hem från eftermiddagsverksamheten.

Deltagande i klubbverksamhet och eftermiddagsverksamhet

En elev, som deltar i kommunens eftermiddagsverksamhet, har möjlighet att delta i klubbverksamhet. Vårdnadshavare ska skriftligen avtala med eftermiddagsverksamhetsledaren om hur flytten från eftermiddagsverksamten till klubbverksamheten sker.

Tilläggsinformation

Koordinering av klubbverksamhet:
Sjundeå kommuns bildningskansli
sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Praktiska arrangemang och klubbinnehåll
skolans rektor och klubbledaren