Skolornas klubbverksamhet

Med skolornas klubbverksamhet avses hobbyverksamhet utanför lektionerna som ordnas under skoldagar och som för eleven är frivillig och kostnadsfri. Syftet med klubbverksamheten är att stöda barns och ungdomars mångsidiga växande och utveckling samt att öka elevers delaktighet.  I skolornas klubbverksamhet har eleverna möjlighet att

·         bekanta sig med olika hobbymöjligheter

·         känna erfarenheter av att lyckas, att kunna och att bli glad

·         tillämpa det som eleven har lärt sig i skolan

·         delta i skapande verksamhet

·         delta i övergripande interaktion med andra.

Klubbverksamhet ordnas för barnen i olika åldrar och även förskoleelever får delta i dem. Vårdnadshavarna för förskoleelever kommer överens om arrangemang med personalen inom förskoleundervisningen. Även en elev i kommunens eftermiddagsverksamhet kan delta i skolornas klubbar och då meddelar vårdnadshavaren eftermiddagsverksamhetens personal de tider som eleven deltar i klubben.

En del av klubbar har ett begränsat antal deltagare på grund av klubbverksamhetens natur och/eller tillgängliga resurser. När man meddelar om klubbverksamhet anges också maximiantalet deltagare.

De anställda i skolan fungerar i regel som klubbledare. Klubbledare kan också vara anställda i kommunens andra enheter eller  personer som har behörighet som klubbledare. Som klubbledare i skolans klubbverksamhet kan vara till exempel personer från idrottssällskap eller kulturorganisation.

Klubbens verksamhetstid kan vara ett läsår eller en kortare tidsperiod. Också olika temaklubbar som samlas en eller flera gånger kan ordnas.

I skolorna ordnas morgonklubbar som erbjuder ledd verksamhet innan lektioner börjar. För deltagande i morgonklubbverksamhet ordnas ingen skolskjuts.

Utbildningsanordnaren är inte förpliktad att sköta om skolskjutsen till skolans klubb, hem från klubben eller från klubben till förskoleundervisning. Man strävar dock efter att ordna skolornas klubbverksamhet så att även de elever som beviljats skjuts kan delta i klubbarna med beaktande av skjutstidtabellerna.  En elev kan genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten innan eller efter skoldagen.

Skolorna meddelar vårdnadshavarna och eleverna om klubbar. Ur skolans meddelande framgår innehållet och målen i verksamheten, uppgifter om ledaren, anmälningsförfarandet, tidpunkt och plats samt övrig information om klubben.

 

Sjundeå kommuns plan för klubbverksamhet

Tilläggsinformation

Koordinering av klubbverksamhet:
Sjundeå kommuns bildningskansli
sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Praktiska arrangemang och klubbinnehåll
skolans rektor och klubbledaren