Social rehabilitering

Social rehabilitering


Med social rehabilitering avses service som förenar individuellt och funktionellt stöd. Social rehabilitering ordnas med hjälp av socialt arbete och social handledning. Avsikten med social rehabilitering är att stärka den sociala funktionsförmågan, förhindra marginalisering och främja delaktighet.

Social rehabilitering omfattar utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet, rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning samt vid behov samordning av rehabiliteringstjänster, träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer, gruppverksamhet och stödjande av social interaktion samt andra behövliga åtgärder som främjar social rehabilitering.

Genom social rehabilitering ska personer stödjas i att få en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats samt avhopp förebyggas.

Socialvårdslag 1301/2014, 17 §