Socialjour

Socialjouren har ordnats regionalt med Hangö stad, Lojo, grundtrygghetssammanslutningen Karviainen samt Raseborgs stad. Grundtrygghetssammanslutningen Karviainen ansvarar för socialjourens organisering och förvaltning.

Socialjouren ansvarar för anordnandet av brådskande socialjourstjänster under överenskomna tider både under tjänstetid och utanför tjänstetid för invånarna i avtalskommunerna och per-soner som tillfälligt vistas i de ifrågavarande kommunerna.

Tre stadigvarande socialarbetare arbetar inom socialjouren. Socialdejourernas arbetsplatser finns vid områdets polisstationer (Lojo, Raseborg och Vichtis). Socialdejourerna deltar på polis-stationerna i förhör av minderåriga samt i det akutkundarbete som förekommer på polisstat-ionen. Socialjouren fungerar både som aktivt arbete och som dejoureringsberedskap.

Utanför tjänstetid fungerar socialjouren i akuta situationer med socialvårdens uppgifter som ansvarsområde. Man kan kontakta socialjouren bl.a. med anledning av barnskyddssituationer och situationer som hänför sig till våld i familjer eller närrelationer.