Socialombudsmannens tjänster


Socialsektorns kunskapscenter Sosiaalitaito anordnar socialombudsmannens tjänster. Sosiaalitaitos nätsidor hittas på adressen Sosiaalitaito

Socialombudsmannens tjänster

Klientens ställning i socialvården regleras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientlagen innehåller de rättsliga principerna i anslutning till klientens medverkan, bemötande och rättsskydd inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och ett gott bemötande.

Lagen gäller klientens ställning och rättigheter i socialvård som ordnas av både myndigheter och privata.

Socialombudsmannen har som uppgift:
1. att ge klienten råd i frågor som gäller tillämpning av klientlagen
2. att bistå klienten vid framställande av anmärkning
3. att informera om klientens rättigheter
4. att också i ovrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda
5. att följa hut klienternas rättigheter och ställning utvercklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta

Socialomdubsmannen är en neutral person som arbetar för att trygga klienternas intresse. Socialombudsmannens uppgift är rådgivande. Socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Socialombudsmannen kan också agera i försonlig roll vid problematiska tillfällen mellan klienten och anställden.

Socialombudsmannens uppgiftsområde omfattar inte arbetskraftsbyråns, hälso- och sjukvårdens, skuldrådgivningens eller intressebevakningens (förmyndarskap) tjänster.

Kontaktuppgifter

Socialombudsman
Clarissa Peura ja  Riikka Kainulainen

tel. 0400 277 087

Sibeliusgatan 6 A 2
04400 Träskända

sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Telefontid

må kl 12-15
ti-to klo 9-12

Ingen telefontid på helgafton

Du kan också kontakta socialombudsmannen elektroniskt via Suomi.fi