Socialservice för barnfamiljer

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Syftet med hemservice för barnfamiljer är att stöda familjen i att klara vardagen. Hemservicen förverkligas alltid i samarbete med familjen. Enligt 19 § i socialvårdslagen avses med hemservice att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga livet.

Hemservice tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som avses i 1 momentet. Barnfamiljer har rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift, om det inte på grund av omständigheter som anges i 2 momentet inte är möjligt att trygga barnets välfärd utan hemservice.

Grunder för beviljande av hemservice för barnfamiljer: syftet med servicen är att stöda att barnfamiljerna har en fungerande vardag och att föräldrarna orkar. Servicen beviljas främst som tillfällig service.

Om behovet av service fortsätter kan servicen fortsättas med ett separat beslut. Annan än tillfällig service förutsätter en bedömning av servicebehovet enligt 36 § i socialvårdslagen eller en utredning av barnskyddsbehovet och en klientplan enligt 27 § i barnskyddslagen.

Service erbjuds främst enligt följande kriterier: graviditet eller förlossning, flerlingsfamilj, dvs. flera barn föds samtidigt till samma familj, kris i familjen, barnets sjukdom eller funktionsned-sättning, en förälders eller ett syskons sjukdom eller funktionsnedsättning, förälderns depression och/eller utmattning, besök som gäller vård av föräldern.

Service beviljas inte i situationer som behovet av service beror på följande orsaker: behov av endast städning, plötsliga fall av sjukdom (flunsa el.dyl.), distansarbete hemifrån, förälderns arbetande, förälderns studier, förälderns hobbyer, skjutsar. Service beviljas inte i de situationer som rätt till service uppstår genom annan lagstiftning gällande bland annat behovet av personlig assistent och dagvård.

Hemservicen för barnfamiljer är en avgiftsbelagd service. För tillfällig hemservice för barnfamiljer uppbärs en engångsavgift och får långvarigare service fastställs en månadsavgift enligt familjens inkomster, storlek och servicetimmar. För familjer med låga inkomster är servicen avgiftsfri.

Grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsdirektiv fr.o.m. 1.1.2020

Familjearbete

Familjearbetet är rehabiliterande hjälp- och ändringsarbete. Avsikten med heltäckande och långsiktigt familjearbete är förstärkande av familjens resurser och förbättrande av interaktionen, då som familjens egna resurser inte verkar räcka till för att klara vardagen. Med hjälp av familjearbetet stöder man hälsan hos och utvecklingen av sådana barn och unga som har behov av särskilt stöd.

Familjearbetet förutsätter motiverad inställning av familjen.

Med hjälp av barnarbetet handleder man familjen i barnvård och fostran, i kontrollen av hem och vardagsrutiner, förstärker familjens funktionsförmåga, stöder den interna interaktionen i familjen, stöder utvidgande av familjens sociala nätverk, stöder föräldraskapet och förhindrar utslagning.

Familjearbetet är avgiftsfri service.

Familjearbetets broschyr

Stödpersoner och -familjer

För barn eller familjer som har behov av särskilt stöd kan man ordna stödpersoner eller stödfamiljer. Syftet med stödpersonens eller stödfamiljens hjälp är att trygga barnets hälsa och utveckling om någon av familjemedlemmarna har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller någon annan motsvarande situation.

I stödpersonsverksamheten träffas den som får stöd och den som erbjuder stöd i barnets levnadsmiljö i samband med gemensamma sysslor eller hobbyer. Träffarna pågår i ungefär två timmar och kan ske varje eller varannan vecka. I familjestödsverksamheten deltar barnet som erbjuds stöd i stödfamiljens vardag och övernattar hos stödfamiljen exempelvis en helg i månaden.

Stödpersons- och stödfamiljsverksamheterna är avgiftsfria för den som får servicen.

Socialvårdslagen 1301/2014

Semesterservice och stöd för semesterarrangemang

Enligt den nya socialvårdslagen ska semesterservice tillhandahållas och stöd för semesterar-rangemang ges med hänsyn till familjeförhållanden, långvarig sjukdom, skada eller något an-nat motsvarande skäl.

Socialvårdslagen 1301/2014

Referensgruppsverksamhet


För ett barn som behöver särskilt stöd eller för hans eller hennes familj kan, för att trygga barnets eller den ungas hälsa eller utveckling, ordnas referensgruppsverksamhet. De som deltar i referensgruppsverksamheten har möjlighet att behandla sina problem tillsammans med andra i motsvarande situation. I samband med bedömningen av servicebehovet kan vi kartlägga eventuella referensgrupper i Sjundeå och andra närliggande kommuner.