Stadgar

Kommunen besluter om ordnandet av sin förvaltning. För det ändamålet godkänner kommunfullmäktige de nödvändiga instruktionerna. I instruktionerna bestäms om de olika myndigheterna, deras verksamhet, fördelningen av befogenheterna och uppgifterna.

Vid den kommunala förvaltningen bör man efterfölja bestämmelserna i den godkända instruktionen. Instruktionen binder även kommunfullmäktige, som inte kan avvika från bestämmelserna på annat sätt än genom att ändra instruktionen. Kommunfullmäktige kan inte åta sig att fatta beslut i ett ärende, för vilken befogenheten med en instruktion har överförts till kommunstyrelsen, en nämnd eller en sektion.

Sjundeå kommun förvaltningsstadga

Byggnadsordning

Arvodestadga för kommunens förtroendevalda

Koncerndirektiv