Stöd för växande och lärande

Stöd för växande och lärande 

Specialläraren inom småbarnspedagogik ansvarar för utvärderingen av barnets behov av särskilt stöd och för ordnandet av ändamålsenligt stöd i rätt tid.

Målet är att stöda barnets fysiska, mentala och sociala utveckling samt förbygga eventuella inlärningssvårigheter.

I Sjundeå iakttas inklusionsprincipen och i enlighet med den placeras barnet i närdaghemmet eller familjedagvården, där barnet fungerar som en medlem i gruppen tillsammans med de andra barnen.

För de barn som har behov av särskilt stöd uppgörs vid behov utöver barnets individuella plan för småbarnspedagogik en plan för intensifierat stöd, en läroplan för intensifierat stöd inom förskoleundervisningen eller en individuell plan gällande ordnandet av undervisningen (IP). Inför uppgörandet av läroplanen för intensifierat stöd uppgörs en pedagogisk bedömning och en pedagogisk utredning gällande ordandet av individuell undervisning eller så förutsätts ett sakkunnigutlåtande samt beslut om särskilt stöd. Planerna uppgörs tillsammans med barnets vårdnadshavare, personalen inom småbarnspedagogik och eventuella andra sakkunniga.

Den dagliga fostringsverksamheten genomförs genom att använda metoder som förstärker barnets positiva självbild, träna barnets basfärdigheter och differentiera vardagssysslorna.

Specialläraren inom småbarnspedagogik ska:

 • Delta i planerandet av placeringen av sådana barn som har behov av särskilt stöd.
 • Svara för planeringen av det särskilda stödet vid de småbarnspedagogiska enheterna.
 • Konsultera och hjälpa personalen inom småbarnspedagogik i ärenden som berör särskilt stöd.
 • Handleda och stöda personalen.
 • Introducera personalen i de behov som varje enskilt barn med behov av stöd har.
 • Observera barnen och verksamheten i gruppen.
 • Ge rekommendationer och bl.a. hänvisa till undersökningar.
 • Hjälpa och leta efter redskap för att arbeta med barn.
 • Vara verksamma i varje barngrupp enligt behov.
 • Delta vid behov i vasu-samtalen och i uppgörandet av planen för särskilt stöd och/eller rehabiliteringsplanen.
 • Delta i uppgörandet av förskoleundervisningens pedagogiska bedömning och uppgöra de pedagogiska utredningarna tillsammans med förskoleläraren och de behövliga samarbetsinstanserna.
 • Delta i uppgörandet av läroplanen för intensifierat stöd i förskoleundervisningen och anteckna de planer som berör ordandet av individuell undervisning för barn i förskoleundervisning.
 • Delta i elevvårdsgrupperna.
 • Samarbeta med barnens vårdnadshavare och olika samarbetsinstanser (psykologer, ergoterapeuter, talterapeuter, fysioterapeuter, specialist läkare, barnrådgivningens personal, socialarbetare osv.).

 

Sjundeå och Ingå delar på en speciallärartjänst

Sonja Forsberg
09 29515 272 / 050 440 4700
sonja.forsberg(at)inga.fi