Stödtjänster för handikappade och funktionshindrade

Man ansöker om tjänster genom att fylla i och lämna in en ansökan. Ett läkarutlåtande ska bifogas till alla ansökningar för service för handikappade, när man ansöker om service eller ekonomiska stödåtgärder för första gången. Uppgörande av serviceplanen inleds utgående från klientens, dennes ombuds, en närståendes eller en myndighets kontakt. Servicen planeras individuellt utgående från klientens behov. Klientens funktionsförmåga, verksamhetsmiljö och behovet av service kartläggs med tanke på nuläget och framtiden. Oftast ingår i kartläggningen ett besök hemma hos klienten. I utvärderande och planerande av servicebehovet deltar utöver klienten, de anhöriga och den anställda, även enligt behov representanter för rehabilitering, medicin och vårdarbete. Myndigheten fattar utgående från kartläggningen ett beslut om eventuellt beviljande av service.

Färdtjänster

Kommunen ordnar färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning vars sjukdom eller skada orsakar dem särskilda svårigheter att röra sig. Till färdtjänsten kan också höra ledsagartjänst.

Anvisning för taxianvändare

Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedel kan avhämtas på hälsovårdscentralen eller med läkarremiss från sjukvårdsdistriktets hjälpmedelsenhet. Hjälpmedelstjänsterna innefattar även träning i att använda dem samt utbyte och underhåll av hjälpmedlen. Dessa hjälpmedelstjänster är avgiftsfria.

Anpassningsträning

Syftet med anpassningsträningen är att främja funktionsförmågan hos en person med funktionsnedsättning samt att stöda personen i fråga och dennes familj. Kursverksamhet ordnas i samarbete med hälsovården, FPA och olika handikappföreningar. Anpassningsträningen är prövningsbaserad enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Tolkningstjänster

Det är FPA som ansvarar för ordnande av tolkningstjänster för talhandikappade, hörselskadade och dövblinda enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer. På FPA:s webbplats finns ytterligare information om tolkningstjänsterna.

FPA: Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (länk)

Personlig assistans

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ordna personlig assistans för personer med grav funktionsnedsättning. Hjälpen kan ordnas så att personen själv avlönar en personlig assistent och själv fungerar som arbetsgivare eller så att personen köper assistentservicen som köpt service.

Ombyggnad av bostad samt redskap och anordning som hör till bostaden

Det lönar sig att kontakta kommunen och förhandla med kommunens representant om behövligheten av ändringsarbetena redan innan arbetena inleds. Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ersätta en person med svår funktionsnedsättning för kostnaderna för nödvändiga ändringsarbeten i bostaden. Sådana byggnadsarbeten är bl.a. avlägsnande av trösklar samt byggnads- och ändringsarbeten i toalett och badrum. Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ersätta skäliga kostnader för redskap eller anordningar till bostaden som är nödvändiga för en person med svår funktionsnedsättning. Sådana redskap och anordningar är bl.a. lyftanordningar och larmanordningar.

Redskap, apparater och anordningar som behövs för att klara av de dagliga verksamheterna

En funktionshindrad person har möjlighet att få ersättning för anskaffningen av sådana apparater och anordningar som personen i fråga behöver på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom för att röra sig, kommunicera eller för att klara av de dagliga sysslorna hemma eller i fritidsverksamheten. Ersättningarna för apparater och anordningar är i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp prövningsbaserade. Exempelvis för sökande om bilbidrag granskas i första hand grunderna i lagstiftningen (bilskatteåterbäring). Stödet riktas främst till personer med svåra funktionshinder.

Dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning omfattar verksamhet ordnad utanför hemmet som stödjer dem att leva ett självständigt liv och främjar social växelverkan. När dagverksamhet ordnas anses en person ha en svår funktionsnedsättning om han eller hon är arbetsoförmögen och om han eller hon på grund av den synnerligen svårt begränsade funktionsförmågan som funktionsnedsättningen eller sjukdomen förorsakar inte har förutsättningar att delta i den arbetsverksamhet som avses i § 27e i socialvårdslagen (710/1982) och om hans eller hennes utkomst i huvudsak grundar sig på förmåner som beviljats på basis av sjukdomen eller arbetsoförmågan. Dagverksamhet ska om möjligt ordnas så att en person med svår funktionsnedsättning kan delta i verksamheten fem dagar i veckan eller mer sällan, om han eller hon kan delta i arbetsverksamhet på deltid eller av andra orsaker, till exempel hälsomässiga, som beror på honom eller henne.

Serviceboende

I enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ordna serviceboende för en person med svår funktionsnedsättning som behöver rikligt med hjälp för att klara de funktioner som hör till normal livsföring, men ändå inte behöver anstaltsvård. Utöver bostad kan den boende ha behov av olika individuella tjänster som stöd för boendet, så som hem- eller måltidstjänst. Serviceboende erbjuds i servicehus och i grupphem, men serviceboende kan också ordnas hemma med hjälp av tillräckliga stödåtgärder och ändringsarbeten i bostaden.

Närståendevård för under 65-åringar

Syftet med närståendevården av under 65-åringar är att möjliggöra individuell vård och boende hemma då som det inte finns behov av sjukhus- eller anstaltsvård dygnet runt. Med närståendevårdsstöd avses vård hemma eller beviljande av vårdersättning och/eller service för tryggande av annan omsorg av en person med funktionsnedsättning eller sjukdom.

Man kan ansöka om stöd för närståendevård med en blankett. Behovet av stöd för närståendevård bedöms utgående från ett hembesök samt genom diskussioner och genom att utvärdera vårdbehovet den vårdade har samt genom att använda olika mätare (mätare för funktionsförmåga och vårdbehov). Det fattas ett beslut om beviljande av stöd för närståendevård. De centralaste beviljandekriterierna berör hur bindande och krävande vården är. Stöd för närståendevård är skatteskyldig inkomst för mottagaren och för den samlas pension. För stöd för närståendevård ingår ett avtal mellan kommunen och närståendevårdaren.

Grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsdirektiv fr.o.m. 1.1.2018)