Strategi

Under åren 2005 och 2006 bereddes en strategi för Sjundeå kommun. Under hösten 2009 inleddes uppgörandet av strategin och den godkändes år 2010 som en del av budgeten. Målsättningen i strategin är en vision om hurudan Sjundeå kommer att vara år 2030. Fullmäktige godkänner årligen i samband med budgeten de verksamhetsmål som styr utvecklingen så att de strategiska målen uppnås. Den dagliga verksamheten styrs av de värden som preciserats i samband med uppdateringen av strategin och som har granskats ur olika synvinklar. Uppdateringen av strategin förbereddes under hösten 2017 då den nya fullmäktigeperioden inleddes och den godkändes vid fullmäktiges sammanträde 13.11.2017 § 118.

Sjundeå kommuns vision 2030

Sjundeå är en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som är en del av metropolområdet. Kommunen erbjuder invånare, personal och företag en hållbar och kvalitativ boende- och verksamhetsmiljö.

Strategiska mål

 1. Aktiv och växande kommun
  Vi utvecklar Sjundeå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken både invånare, företag och företagare har bra att leva och verka.

 2. Välmående och lyckliga invånare
  Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. Som en s.k. wellnesskommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsam och naturnära.

 3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal
  Vi bidrar till att upprätthålla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår arbetsgemenskap och bland våra arbetstagare, till att utveckla ledarskapet och till att inkludera och förbinda personalen till utvecklingen av verksamheten och till bruktagningen av nya verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande, orkande i arbetet och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre resultat.

 4. Kontrollerad ekonomi
  Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad och planenlig. I ekonomin betonas kostnads- effektiviteten, förutseendet och ledandet genom information.

Sjundeå kommuns värderingar

 1. Hållbar utveckling och ansvarighet

  Vi sköter om kommunens egendom på ett hållbart sätt. Vår verksamhet och vårt ledarskap grundar sig på principerna för livscykelmodellen, för förebyggande planering samt för planenligt förverkligande och uppföljande (målinriktning och kostnadsmedvetenhet samt långsiktigt ekonomiskt tänkande).

  Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomin och produktiviteten, öppen och innovativ växelverkan samt fungerande samarbete över verksamhetsgränser (jfr ekonomi, ekologi, politik och social dimension)

  Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som utgår från invånarna och där även kvalitetsfrågorna i mån av möjlighet har uppmärksammats.

  Vi deltar ansvarsfullt i ändringar och reformer.

 2. Tolerans och trygghet

  Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsam livsmiljö för alla invånare (olika åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller att utveckla service samt att miljön för växande och lärande är trygg. Vår kommun är på ett levande sätt tvåspråkig och vi värdesätter även internationalism och förstår mångfaldens betydelse.

  I ledarskapet strävar vi efter en målinriktad, beslutsam och transparent verkställighet och uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunal kommunikation och samarbete utgående från behov.

 3. Partnerskap och inriktning på invånarna

  Vi sjundeåbor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår gemenskap är vår styrka såväl gällande tvåspråkigheten, byasamhällena och servicen i kommun-centrum.

  Sjundeå strävar efter att förverkliga sin personalstrategi genom bra ledarskap. Till följd av detta har kommunen i framtiden tillgång till en välmående, yrkeskunnig och motiverad personal.

  Med hjälp av regionalt samarbete och planenlig planläggning strävar vi efter att säkerställa fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på detta sätt arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företagsamheten genom alla medel som står till vårt förfogande.