Tandvårdens klientavgifter

Tandvårdens grundavgifter per besök är:

- maximalt 10,30 euro då vården ges av en munhygienist
- maximalt 13,30 euro då vården ges av en tandläkare
- maximalt 19,40 euro då vården ges av en specialisttandläkare

Utöver grundavgiften uppbärs för tandvård och undersökning separata åtgärdsarvoden. Avgifterna varierar mellan 8,50 euro och över 100 euro.

Avgifternas storlek bestäms utgående från hur krävande vården är och hur lång tid vården tar. Som grund för avgifterna är den nationella åtgärdsklassificering som Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller.

Förutom de avgifter som uppbärs för vård och undersökning kan kostnader för tandställning och tandtekniska kostnader för proteser uppbäras liksom även kostnader för specialmaterial.

Tandvårdsersättningar för veteraner / år
För veteraner är all den vård som ges på hälsocentralen är avgiftsfri. Av den protetiska behandlingen ersätts de tekniska kostnaderna sammanlagt för 250 e/kalenderår. Du kan fråga mera hos din tandläkare.

Intyg och utlåtande av en tandläkare
Intyg som inte hänför sig till vård 51,40 e (t.ex. intyg till försäkringsinrättning)

Annulleringar

Vid förhinder ska du annullera din tid så tidigt som möjligt och vid sjukdomsfall senast samma morgon. För en icke använd och icke annullerad tid eller en tid som annullerats i sista minuten debiteras klient som fyllt 15 år 51,40 euro.

Avgifterna följer bestämmelser från social- och hälsovårdsministeriet. För personer mellan 0-17 år är vården gratis. För personer över 18 år gäller de avgifter som stadgas i förordningen. Den förordning som nu tillämpas har trätt i kraft 1.1.2016.