Temageneralplan

Planens läge

Området för temageneralplanerna omfattar hela Sjundeå kommuns område. Avsikten är att utarbeta en generalplan med rättsverkan för området som behandlas genom fyra olika teman: trafik och lättrafikleder, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden samt natur- och miljöskydd. Gränserna för planeringsområdet visas på pärmen till detta program för deltagande och bedömning. Området gränsar till Ingå, Lojo, Vichtis och Kyrkslätts kommungränser. Området har en areal på cirka 266 km².

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden 14.5.2019 § 66 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
  • En trafikworkshop ordnades i Fanjunkars on 21.8 kl. 17.30. Under tillfället diskuterades det om trafiken relaterad till den pågående temageneralplanen.

Material

Programmet för deltagande och bedömning

Tekniska nämndens beslut 14.5.2019 § 66
Programmet för deltagande och bedömning (TEKN 14.5.2019 § 66 bilaga)