Tillstånd för miljöåtgärder

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får enligt markanvändnings- och bygglagens § 128 inte vidtas utan tillstånd

  • på ett detaljplaneområde
  • på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen
  • på ett område där byggförbud enligt 53 § för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen

Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen eller som överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för åtgärder med ringa verkningar. Tillstånd behövs inte heller, om åtgärden baserar sig på en godkänd vägplan enligt landsvägslagen eller en godkänd järnvägsplan enligt banlagen. Bestämmelserna om tillstånd för miljöåtgärder tillämpas inte på sådant tagande av marksubstanser som kräver tillstånd enligt marktäktslagen.

Ansökan om tillstånd

Man ansöker skriftligen om tillstånd för miljöåtgärder. Till ansökan behövs följande handlingar

  • ansökan
  • utredning över äganderätten
  • fullmakt av markägaren såvida sökanden är någon annan än ägaren
  • utdrag ur generalplanen/utdrag ur detaljplanen
  • plan /nivåteckningar, skärningar o.dyl. nödvändiga utredningar gällande planen för miljöåtgärden
  • utredning över hörande av grannar

Tillståndet för miljöåtgärd beviljas av kommunens miljövårdsmyndighet

Ansökan för tillstånd för miljöåtgärd

Blanketten för utredning av hörande av grannarna finns i nättjänsten suomi.fi