Undantagslov

Av särskilda skäl kan man bevilja undantag från markanvändnings- och bygglagens bestämmelser eller andra regler, bestämmelser, förbud och begränsningar gällande byggande eller annan åtgärd som givits på basen av den.

Behandling av ansökan om undantagslov och planeringsbehov

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om undantagslov. I vissa fall fattas beslutet av Nylands NTM-central och då avger miljö- och byggnadsnämnden ett utlåtande över ansökan.
En avgift uppbärs för behandlingen ansökan om undantagslov och planeringsbehov.

I följande fall behövs ett undantagslov och beslut om planeringsbehov

  • byggande av ny byggnad på strandområde, där det inte finns en plan med rättsverkan
  • större avvikelser från den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen
  • avvikelse från en planebestämmelse som gäller skydd av en byggnad
  • avvikelse från byggnadsförbud som hänger ihop med godkännande av detaljplan i enlighet med MRL 53 § mom. 3

Det är oftast byggnadsinspektören som i enskilda fall bestämmer om behovet av planeringsbehov eller undantagslov såvida behovet inte på annat sätt har bestämts. Ett område med 4-5 hus på 200-300 meters avstånd från varandra, som bildar en husgrupp eller lika många hus som invid en väg bildar en bandliknande bosättning, utgör ett område med planeringsbehov. Dessutom kan man i generalplanerna eller i byggnadsordningen anvisa områden med planeringsbehov. 

Instruktioner och anvisningar för dem som ansöker om undantagslov och beslut om planeringsbehov finns på sidan anvisningar och blanketter.